Farz Namazlardan Sonra Okunan Dualar ve Zikirler

By | 25 Aralık 2013

sifali-dualarFarz Namazlardan Önce ve Sonra Okunan Dualar ve Zikirler Hangileridir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) Namazlardan Önce ve Sonra Hangi Dua ve Zikirleri Okurdu? İşte bu sorularınızın cevabı.

“Resulü Ekrem (s.a.v.)’e hangi dua daha kabule şayandır?” diye soruldu: “Gecenin yarısından sonra ve farz namazların akabinde yapılan dualardır.” buyurdu.

Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kay yum e ve etûbü ileyh.

Dua Manası: Zat-ı Ecelli Ala’sından başka ilah olmayan, Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan mağfiret talep eder ve O’na tevbe ederim.

 Resulü Ekrem Efendimiz farz namazlarından sonra selam verince üç defa istiğfar ederdi.
“Kim bu istiğfarı farz namazlardan sonra okursa harpten kaçmış olsa bile affolunur.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) istiğfardan sonra şöyle dua ederlerdi:

Allâhümme entes selâmü ve minkes selâm, tebârekte yâ zel celâli vel ikram.Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey “in kadiyr. Allâhümme lâ mania li mâ a’tayte ve lâ mu’tıye li mâ mena’te ve lâ yenfeu zel ceddi minkel ceddü.

Dua Manası :
Bir Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun şeriki de yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur ve O her şeye kadirdir. Ey Allah’ım! Senin verdiğine mani olabilecek, senin vermediğini verebilecek yoktur. Senin inayetin olmazsa servet sahibinin serveti ona fayda vermez.

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) farz namazlardan sonra selam verince (bu zikri) okurlardı.”

Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi lâ ilahe illallâhü ve lâ na’büdü illâ iyyâh, lehün nı’metü vel fadlü ve lehüs senâül hasenü lâ ilahe illallâhü muhlisıyne lehüd diyne ve lev kerihel kâfırûn.

Dua Manası :
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Şeriki de yoktur. Mülk O’nundur. Hamd ona mahsustur ve o her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ındır. Allah’tan başka ilah yoktur. Biz ancak ona ibadet ederiz. Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Kâfirler hoş görmeseler de biz Yüce Rabbimiz’i teşbih ederiz.

Duanın Fazileti :
“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her namazdan sonra selam verince (bu zikri) okurlardı.”

Muhacirlerin fakirleri Resulü Ekrem’e gelerek dediler ki: “Servet sahibi zenginler yüksek derece ve ebedi nimetleri kazanıp gittiler.”

Resulü Ekrem (s.a.v): “Onlar kimlerdir? ” buyurdu. Fakir muhacirler:
“Onlar bizim gibi namaz kılarlar, bizim gibi oruç tutarlar. Onlar sadaka verirler, biz veremiyoruz. Onlar (köle) azad ederler, biz edemiyoruz.” dediler. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) onlara hitaben:

“Size bir şey öğreteyim mi? Bununla sizi geçmiş olanlara yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Sizin yaptıklarınızı yapmadıkça, hiçbir kimse sizden efdal olamaz. Ancak sizin yaptıklarınızı yapan müstesnadır.” buyurdu.

Fukara-i muhacirin:
“Evet, öğret ya Resulellah” dediler.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her namazın arkasından otuz üçer defa Sübhânellah, elhamdü lillâh, Allâhü ekber deyiniz.”
“Farz namazlarından sonra söylenecek kelimeler vardır. Onları farz namazlarından sonra söyleyen kimse aldanmaz. Bunlar, otuz üç kere teşbih (Sübhânellah), otuz üç kere tahmîd (elhamdü lillâh), otuz üç kere tekbir (Allâhü ekber) demektir.”

“Kim her namazın akabinde otuz üç defa Sübhânellah, otuz üç defa Elhamdü lillâh, otuz üç defa Allâhü ekber ve yüzüncü defasında Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr, derse onun günahları denizin köpüğü kadar olsa bile affolunur.”sana sığınırın. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünyanın fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.”

“Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz namazların arkasından (bu duayı) okurlardı.”

Ukbe b. Amir (r.a.)’dan rivayet ediliyor: “Resulü Ekrem (s.a.v.) her namazın arkasında Muavvizeteynler’i okumamı bana emir buyurdular.”
Diğer rivayette “Muavvizeteynler’in içine Sure-i İhlas’ın da girdiği rivayet edilmiştir.

Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ıbâdetik.

Manası:
Ey Allah’ım! Zat-ı Ecelli Ala’nı zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet edebilmek için bana yardım et.

Muaz b. Cebel (r.a.) anlatıyor: “Resulü Ekrem (s.a.v.) elimi tuttu ve: “Ya Muaz! Vallahi ben seni seviyorum. Ve sana her namazın peşinde (bu duayı) okumanı tavsiye ediyorum.” buyurdu.

Eşhedü en lâ ilahe illallâhür rahmânür rahıym. Allâhümme ezhib annil hemme vel hazen.

Manası:
Rahman ve Rahıym olan Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Ey Allah’ım, benden sıkıntı ve kederi gider.

“Resulü Ekrem (s.a.v.) namazı bitirince dua ettiği vakit sağ eli ile alnını mesh eder, sonra (bu duayı) okurlardı.”

Allâhümmağfir lî zünûbî ve hatâye küllehâ. Allâhümme en’ışnî vecburnî vehdinî li sâlihıl a’mâli vel ahlâk, innehû lâ yehdî li sâlihıhâ ve lâ yasrifü seyyiehâ illâ ente.

Manası:
Ey Allah’ım, günah ve hatalarımın hepsini mağfiret et. Ey Allah’ım, derecemi yükselt,beni ıslah eyle ve beni salih amel ve ahlaka hidayet kıl. Çünkü onun güzelini hidayet kılan, kötüsünü çeviren ancak sensin. (Resulü Ekrem’in bu şekilde dua etmesi ümmetine talim içindir.)
* Ebû Ümâme (r.a.) anlatıyor: “Farz ve nafile namazlardan sonra Resultillah’ın yanma yaklaştığımda (bu duayı) okuduklarım işitirdim.”

Allâhümmec’al hayra umrî âhırahû ve hayra amelî havâtimehû vec’al hayra eyyâmî yevme elkâke.

Manası:
Ömrümün en hayırlı anını sonunda, amelimin en hayırlısını son nefesimde kıl, Allah’ım. Günlerimin en hayırlısını sana kavuştuğum gün kıl, Allah’ım.

* “Resulü Ekrem (s.a.v.) namazdan döndükleri vakit (bu duayı) okurlardı.”

Allâhümme innî eûzü bike minel küfri vel fakri ve azabil kabr.

Manası: Ey Allah’ım! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım. “Namazın sonunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) (bu duayı) okurlardı.”

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Sizden birisi namazı kıldığı vakit Cenabı Ecelli Ala’ya hamd ü sena ettikten sonra üzerime salavat getirip, ondan sonra dilediği kadar dua etsin.”