Category Archives: Dualar

Dua Nedir? Dua Nasıl Edilir? Hangi Dualar Kabul Edilir? Ne Zaman Dua Etmek Gerekir? Gibi Daha Pekçok Sorunun Cevabını Bulabileceğiniz Dualar Kategorimiz.

Gazab (Öfke) Anında Yapılacak Dua

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir.” (Fussilet, 36)Süleyman b. Surad (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber oturuyordum, İki adam,birbirlerine hakaret ettiler. Birinin yüzü (kızgınlıktan) kıpkırmızı oldu ve şah damarı kabardı. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Ben bir kelime… Read More »

İlim İsteme Duâsı

https://www.youtube.com/watch?v=4GGDvaxQNUE Okunuşu Allâhumme innî eseluke ‘ilmen nâfian ve rizqan tayyiben ve ‘amelen müteqabbelen! Anlamı Allâh’ım! Senden faydalı ilim, güzel rızık ve kabul olunmuş amel istiyorum!  

Borçtan Kurtulma Duâsı

https://www.youtube.com/watch?v=4GGDvaxQNUE Okunuşu Allâhumme inni e‘ûzu bi-ke minel-hemmi vel hazen. Ve e uzu bi-ke mine l-aczi vel-kesel. Ve e uzu bi-ke minel-cubni vel-buhl. Ve e uzu bi-ke min ğalebetiddeyni ve qahrir-ricâl! Anlamı Allâh’ım! Hüzün ve kederden Sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sı­ğınırım. Borç baskısından ve insanların kahrından Sana sığınırım Okunuşu… Read More »

Emniyet Duâsı

Okunuşu Allâhumme innî eselükel- afiyete fid-dünyâ vel-âhire. Allâ­humme innî es elüke’l-afiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî! Allâhummestur avrâtî ve âmin revatî. Allâhummahfiznî min beyne yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve minfevqî ve e uzu bi-azemetike en uğtâle min tahtî! Allâh’ım! Senin ordun hezimete uğratılamaz. Senin vaadin yalan… Read More »

Nimete Şükür Duâsı

Okunuşu Allâhumme mâ asbeha bî min mmetinfe-minke vahdeke lâ şerîke le-ke. Le-ke’l-hamdu ve lekeş-şukru! Anlamı Allâh’ım! Benim ne kadar nimetim varsa, hepsi Şendendir. Sen teksin, ortağın yoktur. Hamd Sanadır, şükür Sanadır! Allâh’ım! Senden dünyamda ve âhiretimde âfiyet vermeni ililiyorum! Allâh’ım! Senden dinimde, dünyamda, âilemde ve malımda .ıf ve âfiyet diliyorum. Allâh’ım! Kusurlarımı kapat, korkula­rımdan emin… Read More »

Akşam Duâsı

Okunuşu Emseynâ ve emsel-mülkü li’l-lâhi. Ve’l-hamdu li’l-lâhi lâ ila­he illal-lâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehul-mülkii ve lehul-ham- du ve huve alâ külli şey’in qadir. Rabbi es’eluke hayre mâ fi hâzihıl-leyleti ve hayre mâ badehâ ve ecûzu bike min şerri mâ fi hâzihi’l-leyleti ve şerri mâ badehâ. Rabbi e‘ûzu bi-ke mine’l-keseli vel-heremi vesûi’l-kiberi, eu- zu bi-ke… Read More »

Sabah Akşam Okunacak Duâ

Okunuşu Lâ ilahe illal-lâhu vahdehu lâ şerike leh, lehul-miilkü ve le- hul-hamdu yuhyî ve yumitu vehuve ‘alâ külli şeyin qadir! Anlamı Allâh’tan başka ilâh yoktur. O, Birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. O, her şeye kadirdir!  

Sabah Okunacak Duâ

Okunuşu Esbahnâ ve esbahal-mulku li’l-lâhi azze ve celle. Ve’l-hamdu li’l-lâh, vel-kibriyâu vel-azametu lıl-lâh, ve’l-halqu vel-emru vel-leylu ve’n-nehâru ve mâ sekene fîhimâ li’l-lâhi tealâ. Allâ- humecal evvele haze’n-nehâri salâhan ve evsatuhu necâhen ve âhirehu felâhen, yâ erhamer-rahimîn! Anlamı Biz ve mülk, Allâh’ın (a.c.) olarak sabaha kavuştuk. Allâh’a hamd olsun. Büyüklük ve yücelik Allâh’a mahsustur. Yaratma,  

Bereket Duâsı

Okunuşu Allâhumme bârik lenâ fî semerinâ ve bârik lenâ fî medîne- tinâ ve bârik lenâfî sainâ ve bârik lenâfî müddinâ. Allâhumme ke-mâ ereyterıâ evvelehu fe-erinâ âhirehu! Anlamı Allâh’ım! Ürünlerimize bereket ver, şehrimize bereket ver, ölçümüze bereket ver, tartımıza bereket ver! Allâh’ım! Bize başını gösterdiğin gibi sonunu da göster!  

Aynaya Bakarken Okunacak Duâ

Sunuşu el~Hamdu lıl-lâhi, Allâhumme ke-mâ hasserıte halqîfe-has- *in hulUqî! Anlamı Allah’a hamd olsun. Allâh’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlâkımı da güzelleştir! [İbn Sünni, 162]     Okunuşu el-Hamdu lıl-lâhıl-lezî sevvâ halqî fe-addeleh, ve kerreme surete vechî fe-hassenenehâ ve caalenî mine’l-müslimîn! Anlamı Keni düzgün düzgün bir şekilde yaratıp yaratılışımı yerli yerince yapan, yüzüme şekil verip onu… Read More »

Çarşı Pazarda Okunacak Duâ

Okunuşu La ilâhe illa’l-lâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehul-mulku ve le- hul-hamd. Yuhyî ve yumîtu ve huve hayyun lâ yemût. Bi-yedi- hi’l-hayru ve huve alâ külli şeyin qadîr! Anlamı Allâh’tan başka ilâh yoktur; O, birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. O, öldürür ve diriltir. O, diridir, öl­mez. Hayır Onun elindedir. Onun her şeye gücü… Read More »

Meclisten Ayrılırken Okunacak Duâ

Okunuşu Subhânekel-lâhumme ve bi-hamdik. Eşhedu ellâ ilâhe illâ ente vahdehu lâ şerike leke ve estağfiruke ve etûbu ileyk! Anlamı Allâh’ım! Seni hamd ile teşbih ederim. Senden başka ilâh olmadığına, Senin ortağın olmadığına şehâdet ederim. Günâ­hımı bağışlamanı diler ve Sana tevbe ederim! [Tirmizî, 3429; Nesâî, 397; îbn Sünnî, 449]  

Zifaf Cima Duâsı

Okunuşu Bismi’l-lâhi, Allâhumme cennibnaş-şeytâne ve cennibi’ş-şey- lâne mâ rezaqtenâ! Anlamı Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Şeytanı bizden ve bize nasip ede­ceğin rızıktan uzaklaştır! [Buhârî, 5165; Müslim, 1434; Ebû Dâvûd, 2161

Nikâh Duası

Okunuşu el-Hamdu li’l-lâhi Rabbi’l-alemîn ve’s-salâtu ves-selâmu alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve neuzu bi’l-lâhi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Neşhedu ellâ ilahe illal-lâhu ve neşhedu enne Muhammeden abduhu ve resûluh! Allâhummecal hâzel-aqde meymûnen mubâreken vecal beynehumâ ulfeten ve mehabbeten ve qarârâ ve lâ tecal beyne humâ nefreterı vefitneten vefirârâ!… Read More »

Davet Sahibine Yapılacak Duâ

Okunuşu Allâhumme bârik lehum fî-mâ rezaqtehum va’ğfir lehum ve’rhamhum! Anlamı Allâh’ım! Onların rızıklarına bereket ver, onları bağışla ve onlara merhamet et! [Müslim, 2042; Ebû Dâvûd, 3729; Tirmizî, 3571; Nesâî, 291]  

Su İçildiğinde Okunacak Duâ

Okunuşu el-Hamdu li’l-lâhi’l-lezî cealehu azben furâten bi-rahmetihi ve lem yecalhu milhan ucâcen bi zunûbinâ! Anlamı Günâhlarımız yüzünden suyu tuzlu ve acı yapmayıp, rah­metiyle onu tatlı ve bol yaratan Allâh’a hamdolsun! [Taberânî, Kitâbu’d-Dua, 2/1218

Süt İçildiğinde Okunacak Duâ

Okunuşu Allâhumme bârik lenâfîhi ve zidnâ minhu! Allâh’ım! Bunu bize bereketli kıl ve ziyâdeleştir! [Tirmizî, Daavât, 5/506; îbn Mâce, Et‘ime, İçildiğinde Okunacak Duâ Okunuşu el-Hamdu li’l-lâhi’l-lezî cealehu azben furâten bi-rahmetihi ve lem yecalhu milhan ucâcen bi zunûbinâ! Anlamı Günâhlarımız yüzünden suyu tuzlu ve acı yapmayıp, rahmetiyle onu tatlı ve bol yaratan Allâh’a hamdolsun!

Sofra Kaldırılırken Okunacak Duâ

Okunuşu el-Hamdu li’l-lâhi kesîren tayyiben mubâreken fîhi ğayre nıekfiyyin ve lâ muveddein ve lâ müstağnen anhu. Rabbenâ! Anlamı Allâh’ım! Sana çokça, tertemiz ve kendisinde bereket bulu¬nan bir hamd ile hamd ederiz. Rabbimiz! Bunda reddolunma, terk olunma ve müstağni kalınma yoktur!

Yemek Yedikten Sonra Okunacak Duâlar

lltimdu li’l-lâhi’l-lezî kefânâ ve ervânâ ğayre mekfiyyin ve l,ı mvkfûr! Anlamı Kı/,e yetecek kadar veren, bizi doyuran ve suya kandıran Al- l.ılu bıkmadan ve nankörlük etmeden hamd ederiz! [Buhârî, Et‘ime, 6/214; Ebû Dâvûd, Et‘ime, 4/186] Okunuşu cl-Hamdu li’l-lâhi’l-lezî etamenâ ve seqânâ ve caalenâ mus- limîn! Anlamı Bizi yediren, içeren ve müslümanlardan kılan Allâh’a hamd olsun!… Read More »

Yemek Duâsı

a) Yemeğe Başlarken Okunacak Duâ !aü\ i j t [X!3 jj Okunuşu Allâhumme bârik lenâfî-mâ rezaqtenâ ve qinâ azâbe’n-nâr. Bismillâh! Anlamı Allâh’ım! Bize rızık olarak verdiğin nimetleri bereketlendir. Bizi cehennem azâbından koru. Bismillâh! [İbn Sünnî, 162; Taberânî, Kitâbu’d-Dua,