Tag Archives: Yolculukla İlgili Dualar

Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Arapça : Yâ ardu Rabbi ve Rabbükellâhu, eûzü billâhi min şerrike veşerri â hulika fîke, ve şerri mâ yedübbü aleyke, eûzübike min esedin ve esvede ve minel hayyeti vel-akrebi ve min sâkinil beledi ve min vâlidin vemâ velede. Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Türkçe Manası : “Ey toprak, benim ve… Read More »

Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır

Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Arapça : Allâhumme ileyke teveccehtü ve bike i’tasamtüm, Allâhummekrinî mâ ehemmenî vemâ lâ ehtemmü lehu. Allâhumme zevvidnitakvâ, vağfirlî zenbî, ve veccihnî lil hayri eynemâ teveccehtü. Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Türkçe Anlamı : “Allah’ım, sadece Sana döndüm, ancak Sana yalvardım. Allah’ım, önemli olan ve olmayan işlerimde… Read More »

Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua

Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua Arapça : Allâhumme bike estaînü ve aleyke etevekkelü, Allâhumme zellil lî suûbete emrî, ve sehhil aleyye meşakkate seferî, verzuknî minel hayri eksere mimmâ atlubu, vasrıf annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî. Allâhumme innî estahfizuke ve’stevdiuke nefsî ve dînî ve ehlî ve ekâribî ve küllemâ en’amte aleyye ve aleyhim bihi… Read More »

Bir Araca Binerken Okunacak Dua

Bir Araca Binerken Okunacak Dua Arapça : Bismillâhi, sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinîn, ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibün. Bir Araca Binerken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan (boyun eğdiren) Allah tamamıyla münezzehtir, yoksa onu zapt edemezdik. Biz herhalde Rabbimize döneceğiz.”135 Bu dua arabalara binerken okunur. Kara yolculuğu yapılırken okunur. Tamamen… Read More »

Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua

Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua Arapça : Bismillâhi mecrehâ ve mürsehâ, inne Rabbi leğafûrun rahîm. Vemâ kaderullâhe hakka kadrihi vel ardu cemîan kabdatuhu yevmel kıyameti vessemâvâtü matviyyâtün biyemînihi, sübhânellâhi ammâ vüşrikûn. Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua Türkçesi : “Gemiye Allah’ın adıyla binin ki onun yürümesi de, demir atması da Allah’ın iradesiyledir. Çünkü Rabbim, Gafur’dur (Bağışlayıcı), Rahim’dir (Esirgeyici).” “Onlar Allah’ı gerektiği gibi… Read More »

Bir Şehre Girdiğinde Okunacak Dua

Bir Şehre Girdiğinde Okunacak Dua Arapça : Allâhumme barik lenâ fîhâ, Allâhummerzuknâ fîhâ mennahâ, vehabbibnâ ila ehlihâ ve habbib sâlihî ehlihâ ileynâ. Bir Şehre Girdiğinde Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, bu şehri bize mübarek kıl. Allah’ım, nimetlerinden bizi rızık landır, halkını bize sevdir ve bizi de onlara sevdir.” Bir şehre girildiğinde o şehrin halkı ile kaynaşmak, karşılıklı… Read More »

Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua

Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua Arapça : Bismillâhi tevekkeltü alallâh, velâ havle velâ kuvvete illâ billah. Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ın ismiyle, Allah’a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah’ın yardımıyladır.” Evden sokağa çıkıldığında bu duanın okunmasında çok isabet vardır. Çünkü büyüklerimiz böyle yapmışlardır.  

Evimize Girerken Okuyacağımız Dua

Evimize Girerken Okuyacağımız Dua Arapça : Allâhumme innî es’elüke hayrel mevleci ve hayrel mahreci, bismillâhi velecnâ ve bismillâhi harancâ ve alallâhi Rabbenâ tevekkelnâ. Evimize Girerken Okuyacağımız Dua Türkçesi : “Allah’ım, hayırlar hususunda Senden hayırlı çıkış ve giriş iste­rim. Ey Allah’ım, Senin adınla girdik, yine Senin adınla çıkarız. Yalnız Allah’a, Rabbimize güvendik ve dayandık.” Bu dua eve girildiğinde… Read More »