Tag Archives: Her Güne Bir Dua

Perşembe Günü Okunacak Dua

      Perşembe Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme Rabbenâ lekel hamdü küllühü, ve lekel mülkü kül- lühü, ve bi yedikel hayre küllühü, ve ileyke yerciul emrü küllühü, ve alâniyyetühü ve sirruhu ve ente münteheşşe’ni küllihi. Sübhâne zil mülki vel melekût, sübhâne zil izzeti vel ceberût, sübhânel hayyillezî lâ yemût. Perşembe Günü Okunacak Dua Fazileti: Bu… Read More »

Makam Sahibinin Makamına Oturduğu Anda Okuyacağı Dua

Makam Sahibinin Makamına Oturduğu Anda Okuyacağı Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme yâ Rabbi yâ Kadîrü yâ Kaviyyü yâ Metîn, es’elüke bi kudretike ve bi kuvvetike en tümeddenî fî cemîi kuvâye ve cevârihizzâhireti vel bâtmeti bi kudretin min kudretike, ve kuvvetin min kuvvetike, akdiru bihâ ve ekvâ alel kıyâmi mimmâ kelleftenî. Makam Sahibinin Makamına Oturduğu Anda Okuyacağı Dua… Read More »

Çarşamba Günü Okunacak Dua

Çarşamba Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîne hamden kesîren, ellezî istevcebe aleynâ en nahmedehü ve neşkürehu ve na’budehu hamden dâimen nâmiyen lâ yenkatıu evveluhu velâ yefnâ âhiruhu, hamden kesîren kemâ hüve ehluhu, Allâhümmestür annilavrâti, vasrif annilmekrûhâti, ve ferric annilmekrûbâti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn, ve sallallâhü alâ hayri halkihi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.… Read More »

Salı Günü Okunacak Dua

Salı Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîne hamden kesîren lâ yenbağî li gayri keremi vechi ve izzi celâlihi, halakal hakle bi kudretihi, ves- ta’bedel erbâbe bi izzetihi, fehaddaatil elsünü bi mehâmidihi, ve haşaatil esvâtu ve anetil vücûhu li heybetihi, Allâhümme inneke ta’lemü hemmülenfüsi vesserâiri, ve muhayyebâtil kulûbi ve hâinetel a’yüni vemâ tuhfis-sudûru, feneccinî min… Read More »

Pazartesi Günü Okunacak Dua

Pazartesi Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Elhamdulillâhillezî iftahare bi ulüwihi ve alâ bi fahrihi, va’yerra bikuvvetihi ve alimessirri vel alâniyyeti. Rabbenâ lekel hamdü vel bakâu vel azametü vel kibriyâü, Bedi’üs semâvâti velardi, zülbatşiş şedîdi velkuvvetil metîn. Rabbül erbâbu ve mâlikürrikâbi. Lâ ilâhe illâ hüvel Hâlikul Bâriül Musavviru lehül Esmâül Hüsnâ, yüsebbihü lehu mâ fîs-semâvâti velardi vehüvel Azîzül… Read More »

Pazar Günü Okunacak Dua

Pazar Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Sübhânekellâhumme ve bi hamdike, lekel hamdü kadre azametike ve sâate ilmike ve müntehâ kudretike ve rıdâ nefsike ve ente ehlül hamdi ve ehakku bilhamdi ve evlâ bihi leyse lil hamdi dûneke mukassarun velâ illâ ğayrike müntehen. Feleke hamdü alâ ne’mâike küllihâ. Sübhânellezî fîssemâi arşuhu, sübhânellezî fîlardi batşuhu, sübhânellezî fîlardi sebîlühü. Allâhümme lâ… Read More »

Cumartesi Günü Okunacak Dua

Cumartesi Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme lâ ilâhe illâ ente, Rabbis-semâvâtis-seb’i ve Rabbül arşil azîm, evvelü külli şey’in ve âhiruhu, ve hâlikül halkı ve râzıkuhu, fâtıras-semâvâti vel-ardi, câilül melâiketi rusulen ulîcnihatin mesnâ ve sülâse ve rubâa ve ente alâ külli şey’in kadîr. Salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin, Allâhümme ınnî ed’üke ve eûzübike minel fakri… Read More »

Cuma Günü Okunacak Dua

Cuma Günü Okunacak Dua Arapçası :  BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhu ekberü ehlül kibriyâi vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil ğaysi verrahmeti, ve meliküd-dünyâ velâhireti, Rabbul erbâbi ve müsebbibül esbâbi. Ve ilâhül âliheti ve cebbârül cebâbireti, mübdiül hâfiyyâti, ve mu’linus-serâiril mektûbâti azîmül melekûti, şedîdül ceberûti, latîfun limâ yeşâü, Allâhu ekberi kable külli şey’in ve âhiruhu, lâ… Read More »