Tag Archives: günlük dualar semerkand

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme bârik lenâ fîmâ razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bis-millah. Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Türkçesi : ‘‘Allah’ım, rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.” Yiyeceğinizi bereketlendirmek için mutlaka dua okumalı ve baş-langıçta Besmele çekmeliyiz. Ancak bu sayede yediğimiz bize hayır edebilir. Aynı zamanda Allah’a şükretmiş oluruz. Verdiği nimetin… Read More »

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Arapçası : Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel Alîmül Hakîm. Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Türkçesi : “(Melekler:) Seni tenzih ederiz, Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki Şensin Sen! (demişlerdir.)” Su içerken Arada Okunacak Dua Duanın Arapçası : Elhamdülillâhillezî ca’alel-mâe… Read More »

Uykudan Uyandığında Okunacak Dua

Uykudan Uyandığında Okunacak Dua Arapçası : Allâhu yeteveffel enfüse hîne mevtihâ velletî lem temüt fî menâmihâ fe yümsikülletî kadâ aleyhel mevte ve yürsilül uhrâ, ilâ ecelin müsemmâ, inne fî zâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn. Uykudan Uyandığında Okunacak Dua Türkçesi : “Allah, ölüm zamanında, ölmeyenlerin de uykusunda ruhlarını alır. Bu suretle hakkında ölümü hükmettiği ruhu tutar, diğerini belirli bir vakte kadar… Read More »

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua Arapçası : Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min ğadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurun. Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua Türkçesi : “Ceza ve azabından, mahlûkatının şerrinden ve şeytanların vesvesesinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Onlar hazır olup asla bize zarar veremezler.” Uyku esnasında korkmak çok yaygındır. Korkmamak ve rahat bir uyku uyumak için… Read More »

Uyku İçin Okunacak Dua

Uyku İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhümme, ğâretinnücümü ve hede’etil uyûnu, ente hayyün ayyümün. Lâ te’huzuhu sinetün velâ nevmün. Yâ Hayyü yâ Kayyûmü, ehdi leylî ve enim ayni. Uyku İçin Okunacak Dua Türkçesi : “Ey yıldızları donatan ve gözlere uykuyu hidayet eden Allah’ım. Sen Hay ve Kayyum’sun; yani, dirisin ve her şeyi koruyucusun. Sana ne uyku ve ne de… Read More »

Her Sabah Okunacak Dua

Her Sabah Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme yâ mâlike rikâbel avâlimi ecmaîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Rabbi, edriknî birahmetike yâ Erhamerrâhimîn, ve neccinî minel ğammi yâ münciyel mü’minîn. Ve ferric ğammi yâ müferricel mekrûbîn. Her Sabah Okunacak Dua Türkçe Manası : “Rahman ve Rahim (Esirgeyici ve Bağışlayıcı) olan Allah’ın adıyla. “Ey bütün âlemin gözetleyicisi… Read More »

Yatağa Yatarken Okunacak Dua

Yatağa Yatarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhümme eslemtü vechî ileyke ve fevvedtü emrî ileyke ve el-ce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. Lâ melce’e velâ men-ce’e minke illâ ileyke, âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyükellezî erselte. Yatağa Yatarken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, yüzümü Sana çevirdim. Bütün işlerimi Sana havale ettim. Bütün varlığımı Sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına… Read More »

Pazartesi Günü Okunacak Dua

Pazartesi Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Elhamdulillâhillezî iftahare bi ulüwihi ve alâ bi fahrihi, va’yerra bikuvvetihi ve alimessirri vel alâniyyeti. Rabbenâ lekel hamdü vel bakâu vel azametü vel kibriyâü, Bedi’üs semâvâti velardi, zülbatşiş şedîdi velkuvvetil metîn. Rabbül erbâbu ve mâlikürrikâbi. Lâ ilâhe illâ hüvel Hâlikul Bâriül Musavviru lehül Esmâül Hüsnâ, yüsebbihü lehu mâ fîs-semâvâti velardi vehüvel Azîzül… Read More »

Pazar Günü Okunacak Dua

Pazar Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Sübhânekellâhumme ve bi hamdike, lekel hamdü kadre azametike ve sâate ilmike ve müntehâ kudretike ve rıdâ nefsike ve ente ehlül hamdi ve ehakku bilhamdi ve evlâ bihi leyse lil hamdi dûneke mukassarun velâ illâ ğayrike müntehen. Feleke hamdü alâ ne’mâike küllihâ. Sübhânellezî fîssemâi arşuhu, sübhânellezî fîlardi batşuhu, sübhânellezî fîlardi sebîlühü. Allâhümme lâ… Read More »

Cumartesi Günü Okunacak Dua

Cumartesi Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme lâ ilâhe illâ ente, Rabbis-semâvâtis-seb’i ve Rabbül arşil azîm, evvelü külli şey’in ve âhiruhu, ve hâlikül halkı ve râzıkuhu, fâtıras-semâvâti vel-ardi, câilül melâiketi rusulen ulîcnihatin mesnâ ve sülâse ve rubâa ve ente alâ külli şey’in kadîr. Salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin, Allâhümme ınnî ed’üke ve eûzübike minel fakri… Read More »

Cuma Günü Okunacak Dua

Cuma Günü Okunacak Dua Arapçası :  BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhu ekberü ehlül kibriyâi vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil ğaysi verrahmeti, ve meliküd-dünyâ velâhireti, Rabbul erbâbi ve müsebbibül esbâbi. Ve ilâhül âliheti ve cebbârül cebâbireti, mübdiül hâfiyyâti, ve mu’linus-serâiril mektûbâti azîmül melekûti, şedîdül ceberûti, latîfun limâ yeşâü, Allâhu ekberi kable külli şey’in ve âhiruhu, lâ… Read More »

Hayırlı Kapılar ve Nasipler İçin Okunacak Dua

Hayırlı Kapılar ve Nasipler İçin Okunacak Dua Arapça : Allâhümme, yâ müfettihal ebvâbi, ve yâ müsebbibel esbâb, ve yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri, ve yâ delîlel mütehayyirîne ve yâ ğıyâsel müsteğisîne ve yâ müferricel mahzûnîne eğisnî, tevekkeltü aleyke yâ Rabbi, kadaytu fevvedtü faradtü emrî ileyke, yâ Rezzâku yâ Fettâhu yâ Bâsitü, ve sallallâhü alâ hayri halkıhi… Read More »

Vesveseyi Önleme Duası

Vesveseyi Önleme Duası Arapça : Âmentü billâhi ve rusûlihi, Allâhu ahadün, AllâhusSamedü, lem yelid velem yüled, velem yekûn lehu küfüven ahad. Vesveseyi Önleme Duası Türkçe Manası Anlamı : “Allah’a ve O’nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulamadı. O’na hiçbir şey denk olamadı.” Bu dua vesvese için çok önemlidir. Vesvese… Read More »

Bela ve Musibetlere Karşı Okunacak Dua

Bela ve Musibetlere Karşı Okunacak Dua Arapça : İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme indeke muhtesebun musibeti, fe ecirnî fîhâ ve ebdilnî fîhâ hayren. Bela ve Musibetlere Karşı Okunacak Dua Türkçe Manası : “Şüphesiz biz Allah’tan geldik, yine Allah’a gideceğiz. Allah’ım, musibetimin sevabını bana ver ve bundan daha hayırlısını bana ver.” Musibet dediğimiz zaman, bunun çok… Read More »

Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua

Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua Arapça : Allâhümme innî es’elüke min hayrihi ve hayri mâhüve lehu, eûzü bike min şerrihi ve şerri mâhüve lehu. Allâhümme lekel hamdü, ente kesevtenî, es’elüke hayruhu, ve hayru mâ sunia lehu. Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzâ ve razakanî min ğayri havlin minnî velâ kuvve-tin. Yeni Elbise Giyerken Okunacak Dua Türkçe : “Allah’ım, bu… Read More »