Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

By | 26 Nisan 2014

sifali-dualarAkşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Arapça : Yâ ardu Rabbi ve Rabbükellâhu, eûzü billâhi min şerrike veşerri â hulika fîke, ve şerri mâ yedübbü aleyke, eûzübike min esedin ve esvede ve minel hayyeti vel-akrebi ve min sâkinil beledi ve min vâlidin vemâ velede.

Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Türkçe Manası : “Ey toprak, benim ve senin Rabbin Allah’tır. Senin kötülüğünden, sende bulunan ve yaratılanların kötülüklerinden ve üzerinde deprenenlerin fenalıklarından Yüce Mevla’ya sığınırım. Aslan, siyah yılan, akrep, köyün sakinleri bulunanların baba ve evlatlarından sana sığınırım.

Toprak içinde ve üstünde birçok zararlı mahlûklar vardır. Bunla-rın bazılarının isimlerini bildiğimiz gibi, birçoklarının da isimlerini bil-meyiz. Bunun için bildiğimiz ve bilmediğimiz zararlı hayvanların şer-rinden, yola çıktığımız zaman Allah’a sığınmalıyız.
Bütün mahlûkatın iyilik ve kötülüğü O’nun elindedir. O Murat etmezse, yılan zehrini akıtamaz, aslan hücum edemez, akrep sokamaz. Bütün mahlûkat, kadir olan Allah’ın kudret elindedir. Bunu böyle bilmeli ve ona göre iman etmeliyiz.