Nikâh Duası

By | 03 Kasım 2022
Okunuşu

el-Hamdu li’l-lâhi Rabbi’l-alemîn ve’s-salâtu ves-selâmu alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve neuzu bi’l-lâhi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Neşhedu ellâ ilahe illal-lâhu ve neşhedu enne Muhammeden abduhu ve resûluh!

Allâhummecal hâzel-aqde meymûnen mubâreken vecal beynehumâ ulfeten ve mehabbeten ve qarârâ ve lâ tecal beyne

humâ nefreterı vefitneten vefirârâ!

Allâhumme ellif beynehumâ ke-mâ ellefte beyne Âdeme ve Havva ve ke-mâ ellefte beyne Muhammedin salla l-lâhu aleyhi ve selleme veHadîcetel-kubrâ radiyallâhu anhâ ve kemâ ellefte beyne Aliyyin radiyallâhu anhu ve Fâtımatez-Zehrâ radiyallâhu anhâ!

Allâhumme ati lehumâ evlâden sâlihen ve ‘umren tavîlen ve rızqan vâsia!

Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ qurrete a‘yu- nin vecalnâ lıl-muttaqîne imâmâ!

Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten vefıl-âhireti haseneh ve qinâ azâben-nâr!

Subhâne Rabbike Rabbıl-1izzeti ammâ yesifûn ve selâmun alel-murselîn vel-hamdu li’l-lâhi Rabbıl-alemin!

Anlamı

Allâh’a hamdolsun. Peygamberimiz Muhammed (s.a.v)’e, onun âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allâh’a sığınırız. Allâh’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederiz. Yine Muhammed (s.a.v)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederiz.

Allâh’ım! Bu nikâh akdini hayırlı ve mubârek kıl. Bu çifte dostluk, muhabbet ve sebât ver; onların arasına nefret, fitne ve ayrılık sokma!

Allâh’ım! Âdem (a.s) ile Havva’yı, Hz. Muhammed (s.a.v) ile Hadîcetu’l-kübrâ’yı, Ali (r.a) ile Fâtımatu’z-Zehrâ’yı birbiri­ne bağlı kıldığın gibi bu çifti de birbirine bağlı kıl!

Allâh’ım! Bu çifte sâlih evlat, uzun ömür ve bol rızık ver!

Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize gözümüzün ay­dınlığı yap ve bizi muttakîlere imâm yap!

 

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, âhirette de iyilik ver; bizi cehennem azabından koru!

Senin Rabbin, izzet sahibi Rab, onların vasıflandırdığı şey­lerden münezzehtir. Selâm, peygamberlerin üzerine olsun. I lamd âlemlerin Rabbi Allâh’a aittir!

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.