Namazda Teşehhüdden Sonra Yapılacak Dualar

By | 14 Aralık 2022

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Son teşehhüdü bitirince şu dört şeyden Allah’a sığının; Kabir azabından, Cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve Mesih Deccal’in fitnesi Aişe (radıyallahu anhafdan rivayet edildiğine göre
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazda şöyle dua ederdi: “Allah ’ım, kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal’in fitnesinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah’ım, günahkârlıktan ve borçluluktan sana sığınırım .”100 Bir kişi Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellemfe “Borçluluktan, ne kadar da çok Allah’a sığınıyorsun?” deyince Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Kişi borçlandığında konuşur
ve yalan söyler. Söz verir de sözünden cayar” buyurdu göre Ebu Bekir es-Sıddık (radıyallahu anh) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem fe “Bana bir dua öğret ki namazımda onunla dua edeyim ya Rasulallah” deyince Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Allah’ım, nefsime çok zulmettim. Günahları, sadece sen bağışlarsın. Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çokça bağışlayan ve m erham etlisin” de!’ buyurdu.102 Ali (radıyallahu anft/dan Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in namazı ile gelen rivayette Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem fin teşehhüd ile selam arasında son olarak şunları söylediği rivayet edilmiştir Allah ’ım, yaptığım ve yapacağım, açık ve gizli işlediğim,
aşırı giderek işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla! Öne alan da, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.” Ebu Davud’un Süneninde rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir adama “Namazda, neler söylüyorsun?” diye sordu. Adam “Teşehhüdü okuyorum ve ‘Allah’ım, senden Cennet’i diler ve Cehennem ’den sana sığınırım ” diyorum. Senin ve Muaz’ın ne söylediğinizi bilm iyorum” dedi. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Biz de buna yakın sözler söylüyoruz” buyurdu.104 Şeddad b. Evs (radıyallahu anh)’dan rivayet olunduğuna göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazında şöyle derdi: “Allah’ım, senden işimde sebat, doğru yolda kararlılık dilerim. Senden, nimetine şükretmeyi ve sana en güzel şekilde
kulluk yapmayı dilerim. Selim bir kalp ve doğruyu söyleyen bir dil isterim. Senden, senin bildiklerinin hayrını ister ve bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Bildiğin şeyler için senden bağışlanm a dilerim. Şüphesiz ki sen, gizlilikleri en iyi bilensin.’°5 Atâ b. Saib’den rivayet olunduğuna göre babası şöyle
demiştir: Am m ar b. Yasir (radıyallahu anh) bize kısa bir namaz
kıldırdı. Bazı kimseler “Namazı h afıf-ya da kısa- tuttun” dediler.
Ammar (radıyallahu anh) “Bana düşen budur. Ben Rasulullah (sallallahu
aleyhi ve sellem)’den işittiğim duaları okudum” dedi. Kalktığı
zaman, cemaatten bir adam da ardından kalkıp o duaları sordu.
Amm ar (radıyallahu anh) şöyle dedi:
“Allah ’ım! Gayb senin ilminde, kudretin de yaratıklar
üzerindedir. Hayat, benim için hayırlı olduğu sürece beni
yaşat. Ölüm, benim için hayır olduğu zam an ise beni öldür.
Gizlide ve açıkta senin haşyetini dilerim. Rıza ve gazab h allerimde
de senden, doğru olan sözü söylemeyi dilerim. Zenginlikte
de fakirlikte de aşırılıktan uzak olmayı dilerim. Senden,bitm eyen nim etler ve kesilm eyen göz aydınlığı dilerim. H ükm
ünün ardından rızanı dilerim. Ölümden sonra, güzel bir
hayat dilerim. Senden, vechine bakmanın lezzetini dilerim.
Senden, kötü sonun zararına ve sapıklığın fitnesine düşm eksizin
sana kavuşm ayı dilerim. Allah’ım bizi, iman ile süsle ve
hidayete erdirilenlerden eyle!”106

Category: En Güzel Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.