Bütün Dileklerin Halli İçin Okunacak Dualar

By | 15 Aralık 2014

dualarBütün Dileklerin Halli İçin Okunacak Dualar Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Allâhumme âmin min külli şey’in hâifun minke ve havvif külle şey’in minke âminni mimmâ ehâfü ve ahzerü, inneke alâ külli şey’in kadîrün. Yâ Settârü usturnî, yâ Settârü ustumî, yâ Settârü usturnî bi setrikellezî seterte bihi alâ zâtike, felâ aynun terâke, velâ yedun tasilü ileyke, ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Bütün Dileklerin Halli İçin Okunacak Dualar Türkçe Anlamı : “Allah’ın ismiyle, Allah’ım, Senden korktuğum halde her şeyden beni emin kıl. Her şeyi benden korkut. Korktuğum ve titrediğim her şeyden beni emin kıl. Çünkü Sen her şeye kadirsin. Ey suçları örtücü. Zatını örttüğün gibi benim bütün suçlarımı ört Allah’ım. Hiçbir göz  seni dünyada göremez, hiçbir el sana ulaşamaz Allah’ım. Hz. Muhammed Mustafa üzerine, Onun ailesine ve ashabına rahmet eyle, selam ve bereket ıhsan eyle. Rahmetinle ya Rab, çünkü sen Merhametlilerin En Merhametlisisin.”

Bu dua çok mübarek bir duadır. Okunduğunda her korkudan emin olmaya vesiledir. Ayıplarımızın örtülmesi, kabahatimizin kapanması için okunacaktır.

Kendi kusurlarımızı anlayıp Hakk’a sığınmak başlıca vazifemizdir. Allah’a karşı hepimizin kusurları vardır. Kusurlarımızı anlamak, Hakk’a karşı yalvarmak ve yakarmak gerekmektedir. Müslüman daima kendisini kabahatli bilmesi lazımdır. Başkasının kabahati ile meşgul olmamalı, kendi suçunu bilmeli ve onun bağışlanmasını istemelidir. İnsanın her zaman yapmış olduğu günahları merak etmesi ve her zaman içten tövbe etmesi gerekmektedir. Tövbe, günahların ve kirlerin dökülmesi için bir sabundur.

Bütün arzuların, istek ve emellerin halli için yukarıdaki duanın okunması tavsiye edilmektedir. Bu öyle bir duadır ki bütün bilginler buna devam etmişler, okumamız hususunda bize tavsiyede bulunmuşlardır. Hiç şüphe yoktur ki insanın gönül hoşluğuyla okuyacağı dua geçerlidir. Bunda şüphe etmek yersizdir. Umulur ki Cenabı-ı Hak dualarımızı kabul buyurur ve arzularımızı yerine getirir.

(Bismillâhi, Allâhumme entel evvelü vel-âhirü, vez-zâhiru veşl- bâtınu, vel-mu’tî, lâ mânia limâ a’tayte, ve lâ mu’tî limâ mena’te velâ radde limâ kadayte. Bismillâhillezî lâ yedurru maa ismihi şey’ün fîl- ardi velâ fîs-semâi.
Ve eûzü bike min nâril cehîmi. Yâ Kerîmü, bihakkı sûreti Hâ Mîm vel-kitâbil mübîn, innâ enzelnâhü fî leyletin mübâreketin innâ künnâ münzirîn. Rahmeten min Rabbike, birahmetike yâ Erha- merrâhimîn. Allâhumme innî es’elüke yâ Allâh, yâ Kadîmü, yâ Hayyü. yâ Kayyûmü, yâ Ferdü, yâ Vedûdü, yâ Samedü, yâ men lem yelid ve lem yûled velem yekûn lehu küfüven ahadün.

Yâ kâdiyel hâcât, yâ mücîbed-daavât, ikdı hâcetî yâ Hannânü. yâ Mennânü, yâ Sultânu bihurmetil Kur’ân, ve bihurmeti Muhammedin aleyhisselâm.)

“Allah’ın adıyla… Allah’ım, Evvel (ilk), Ahir (son), Zahir (açık), Batın (gizli) Şensin. Verdiğine kimse mani olamaz, men ettiğini de kimse kabul ettiremez. Reddettiğini de kimse geriye alamaz. Allah’ın ismiyle, onun ismine yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Cehennem ateşinden Sana sığınırım, ey kerim olan Allah, Ha Mim velKitâbil-Mübîn hürmetine, bizi Cehennem’den emin kıl. Kitap öyle bir mübarek kitaptır ki biz onunla korkanları korkuturuz. Rahmet, Rabbinin yanındadır. Senin rahmetini dileriz, ey Merhamet Edenlerin En Merhametlisi.”

“Allah’ım, senden isterim her hayrı ey Allah’ım. Ey Kadim (Eze¬li), Hay (diri), Kayyum (Koruyup Gözetici), Fert (Bir, Tek), Vedud (Seven) ve Samet (Muhtaçsız) olan, doğmayan ve doğurulmayan, hiç kimseye benzemeyen ve eşi olmayan Allah’ım. Ey hacetleri yerine getiren, duaları kabul eden Allah’ım, hacetlerimizi kabul eyle. Ey istemeden veren ve istedikten sonra yine veren ve kudreti sonsuz olan Allah’ım, Kuran’ın ve Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın hürmetine duamı kabul eyle.”

Bu dua çok müessir bir duadır. Bunda zerre kadar şüphe yoktur. Herhangi bir muradın husule gelmesi için okunacaktır. İhlâsla ve sağlam bir niyetle okunmalıdır ki netice husule gelsin.

(Allâhumme, yâ mufettihal ebvâb, yâ musebbibel esbâb, yâ mu- kallibel kulûbi vel-ebsâr, yâ delîlel mütehayyirîn, yâ ğiyâsel müsteğîsîn. Tevekkeltü aleyke yâ Rabbi ve fevvedtü emrî ileyke yâ Rabbi. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaînet-tayyibîn.)

“Ey kapıları açan, sebepleri hazırlayan, kalpleri ve gözleri döndüren, yolunu şaşıranlara yol gösteren, yardım isteyenlere yardım eden Allah’ım. Sana tevekkül ettim ey Rabbim, işimi Sana havale etlim ey Rabbim. Kuvvet ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah’ındır, O’nun tarafındandır. Allah’ın rahmeti Hz. Muhammed’in, (ailesinin ve ashabının hepsinin üzerine olsun.”

Bu dua dilek duasıdır. Hangi hususta olursa olsun dileğinin halli için anacaktır Bilhassa her sabah yüz defa aynı niyetle okunmasında çok büyük bir isabet vardır. Cenabı-ı Hak’tan çeşitli isteklerimiz olabilir, bunların tahakkuku için yapacağımız dualar inşallah kabul olur. Duanın okunmasında çok önem vardır. Her sabah bu duanın en az yüz defa kadar okunması tavsiye edilmektedir. Tabii insanın gücü nispetinde okunacaktır ve istenecek hususlar duada istenecektir. Yüce Allah, Kur’an’da yapılan duaları kabul edeceğini beyan buyurmuştur. Dilemek sizden, vermek Allah’tandır. Allah kullarının menfaatini sever. Bizi bizden daha fazla düşünen Rabbül-Âlemîn’dir. O’nun lütfü  sonsuzdur.
İki rekat namaz kıldıktan sonra bu dua okunursa, bütün arzular. yerine gelir.

(Lâ ilâhe illallâhu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Es’elüke mücibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike, vel ismete min külli zenbin, vel ğanîmete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda’lî zenben illâ ğafertehu, velâ hemmen illâ ferrectehu, velâ hâceten hîne leke ridan illâ kadaytehâ, yâ Erhamerrâhimîn.)

“Allah’tan başka ilah yoktur, ancak Halim ve Kerim olan O’dur. Arş’m Rabbi olan Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Hamd, Âlemlerin Rabbine mahsustur. Senden rahmetinin icabını ve mağfiretinin şümulünü isterim Allah’ım. Her günahtan korunmamı ve her ganimete ulaşmamı dilerim. Her günahtan uzak kalmamı isterim. Bana hiçbir günah bırakma, bağışla; hiçbir sıkıntı bırakma, hepsini al. Senin yanında bulunan hacetimi kaza (kabul) eyle, ey Merhamet Edenlerin En Merhametlisi.”

Bu arzuların kabulü için yapılacak olan dua, iki rekat Hacet Namazı’nı kıldıktan sonra okunacak ve Allah’ın izniyle arzulanan murada kavuşulacaktır. Bu dua en az üç defa okunmalıdır. Sağlam bir niyetle ve kuvvetli bir inançla okunursa, Allah’ın izniyle inşallah Muratlar husule gelecektir.

Bu duada birçok hususiyetler vardır. Bunlardan bir tanesi, bir kimse Yüce Allah’a bir sığınma yapınca, tamamen Hakk’m korumasına girmiş oluyor ve niyet ettiği arzularına kavuşmuş oluyor. Allah’ın kulları ne niyet ederlerse onu Mevla tahakkuk ettiriyor.

Hele seher vakitlerinde okunan dualar, yapılan yalvarmalar ve istiğfarlar, asla reddedilmeyecektir.
Cenabı-ı Hak gece yarısında sorar: “Yok mu kullarımdan dua eden?  Etsin, kabul edeceğim. Yok, mu yalvaran? Yalvarsın, dediğini yapacağım. Dertli yok mu?  Derdini söylesin, arzusunu yerine getireceğim. ” diye ferman buyurur.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.