Huvellahullezi Arapça Okunuşu Meali ve Faydaları

By | 10 Haziran 2018

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Hüvellâhüllezî lâ ilahe illâ hü-ve. Alimül-gaybi veşşehâdeti. Hüverrahmânürrâhimü. Hüvel-lâhüllezî lâ ilahe illâllâ hüve. El-melikül kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirü. Sübhâ-nellâhi amma yüşrikûne. Hüvel-lâhül halıkul bâriül musavvirü lehül esmâül hüsnâ yüsebbihu lehü mâ fissemâvâti vel’ardı. Ve Hüvel’âzîzül hakîmü.

Hüvellâhüllezî Meali: “Koğulmuş şeytan’m şerrinden Semî ve Alîm olan Allah’a sığınırım. O göürüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır. O, acıyıcı hükümrân, çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü buyruğunu her şeye geçiren yüce Allah’tır. Allah, putperestlerin koştukları eşlerden münezzehtir. O, vâr eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah’tır. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbîh ederler. O, Güçlü’dür, Hakîm’dir.”

Hüvellâhüllezî Faydaları :
Kim sabahleyin üç kere ” Euzü billahi’s-Semîil-Alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm ” dedikten sonra Haşr suresinin son üç ayetini okursa, Allah ona yetmiş bin melek vekil eder. Akşama kadar onun için istiğfar ederler. Kişi o gün ölürse şehit olarak vefat eder. Akşama çıktığı zaman okursa, yine öyle vefat eder.

Bu ayeti kerimeler sabah ve akşam namazlarından sonra okunmalıdır.