Nebe Suresi Tefsiri Meali

By | 09 Şubat 2014

duaNebe Suresi Arapça Okunuşu:
“Euzü Billahi mineş şeytanir racim” Bismillâh’ir-Rahman’ir-Rahîm
(1) Amme yetesaelun; (2) AninNebeil’Azıym; (3) El-leziy hüm fiyhi muhteliflin; 4) Kella seya’lemun; 5) Summe kella seya’lemun; 6) Elem nec’alil’Arda mihada; 7) Velcibale evtada; 8) Ve haleknaküm ezvaca; 9) Ve ce’al-na nevmeküm sübata; (10) Ve ce’alnelleyle libasa; (11) Ve ce’alnennehare me’aşa; (12) Ve beneyna fevkaküm seb’an şidada; (13) Ve ce’alna siracen vehhaca; (14) Ve enzelna minelmu’sırati maen seccaca; (15) Linuhrice Bihi habben ve nebata; (16) Ve cennatin elfafa; (17) tnne yev-melfasli kâne miykata; (18) Yevme yunfehu fiysSuri fete’ tune efvaca; (19) Ve futihatisSemau fekânet ebvaba; (20) Ve suyyiretilcibalu fekânet seraba; (21) tnne cehenneme kânet mirsada; (22) Littağıyne meaba; (23) Labisiyne fiy-ha ahkaba; (24) La yezûkune fiyha berden ve la seraba; (25) Üla hamiymen ve ğassaka; (26) Cezaen vifaka; (27) ínnehüm kânu la yercune hısaba; (28) Ve kezzebu Biaya-tiNA kizzaba; (29) Ve külle şey’in ahsaynahu Kitaba; (30) Fezûku felen neziydeküm illâ ‘azaba; (31) tnne lilmütte-kıyne mefaza; (32) Hadaika ve a’naba; (33) Ve keva’ıbe etraba; (34) Ve ke’sen dihaka; (35) La yesme’une fiyha 203 lağven ve la kizzaba; (36) Cezaen min Rabbike ‘ataen hısaba; (37) RabbisSemavati vel’Ardı ve ma beynehümer Rahmani la yemlikûne minhu hitaba; (38) Yevme yeku-mur Ruhu velMelaiketu saffa; la yetekellemune illâ men ezine lehurRahmanu ve kale savaba; (39) Zâlikel yev-mülHakk * femen şaettehaze ila Rabbihi meaba; (40) İnna enzernaküm ‘azâben kariyba * yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekulülkafiru ya leyteniy küntü turaba.

Nebe Suresi Tefsiri Meali Anlamı:
1. Neyi sorguluyorlar?
2. Azametli haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)?
3. Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!
4. Hayır (düşündükleri gibi değil), yalanda (vefat edince) bilecekler!
5. Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yalanda bilecekler!
6. Biz arzı (bedeni) bir beşik (içinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı) yapmadık mı?
7. Dağları (bedendeki organları) da birer kazık!
8. Sizleri de eşler (bilinç-beden) olarak yarattık.
9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
10. Geceyi örtü kıldık.
11. Gündüzü de geçim meşgalesi kıldık.
12. Fevkinizde sağlam yedi (semâ) bina ettik.
13. Bir de ışık saçan bir kandil (Güneş) koyduk.
14. Yağmur bulutlarından şarıl şarıl bir su inzal ettik.
15. Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.
16. tç içe girmiş bahçeler!
17. Muhakkak ki o Fasl süreci vakit olarak belirlenmiştir.
18. O süreçte Sur’a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz.
19. Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama yaşamına açılmıştır).
20. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır).
21. Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!
22. Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh’a göre korunma çalışmaları yapmayanlar) için yerleşim alanıdır!
23. Çok uzun süre kalıcılar olarak!
24. Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek!

Okunuşu:
“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”
Bismillâh’ir-Rahman’ir-Rahtoı
(1) Ikra’ Bismi Rabbikelleziy halak; (2)Halekal’İnsane min ‘alak; (3) Ikra’ ve RabbükerEkrem; (4) Elleziy ‘aileme bilKalem; (5) Allemel’însane ma lem ya’lem;…
(96. Alak: 1-5)

Anlamı:
1. Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin
olan kuvveler) ile OKU!
2. İnşam Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.
3. Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir!
4. O ki, (O Rabbani özellikleri ve genetiğini) Kalem
olarak öğretti (programladı)!
5. (Yani) insana bilmediğini talim etti…

Nebe Suresi Tefsiri Meali Bilgi:
Dinin derinliklerindeki “SIR”lara ermeyi dileyenlere günde üç yüz on üç defa okumalarını tavsiye ediyoruz!..
“OKU”nun anlamı nedir; okunacak olan nedir; nasıl “OKU”nur; bütün bu soruların cevabını “HAZRET! MUHAMMED NEYİ OKUDU?” isimli kitabımızda detaylarıyla açıklamaya çalıştık.
Burada kesinlikle bilelim ki, “OKU”nan nesne bildiğimiz yazı ile yazılmış bir metin değildi! Öyleyse neydi?..
Olay, yazılı bir metin okuma olayı değilse; “UMMI” olmaktan manâ nedir ve kimler “UMMF’dir?..
Neyse, dediğimiz gibi, biz bunların cevaplarını adı geçen kitaba bırakalım; ve tekrar edelim; Rabbin indindeki gerçeği “OKLP’mak arzusuna sahip olanlar, Alak Sûresi’nin bu ilk beş âyetini her gün 313 defa okumayı alışkanlık hâline getirmeliler

25. Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna!
26. Tam karşılığı olarak yaşamlarının!
27. Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı!
28. Varlıklarmdaki işaretlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı! 205
29. (Oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dos-yalaştırdık!
30.0 hâlde tadm; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!
31. Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır.
32. Sulak bahçeler, üzüm bağlan… (“Meselül cennetil-letiy” uyarısı hatırlanmalı. Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle anlatılmaktadır.)
33. Yaşıt muhteşem eşler! (Cinsiyet kavramı olmayan şuur yapının hakikatinden gelen Esma özelliklerini açığa çıkaracağı muhteşem kapasiteli o boyutun özelliğiyle oluşmuş bedenler. Dişi-erkek ayrımsız! Allâhû âlem. Ahmed Hulusi)
34. Dolu kadehler!
35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
36. Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağış ol-mak üzere!
37. Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların
Rabbidir, Rahman’dır! Hiç kimse O’ndan bir hitaba mâlik
değildir.
38. O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK’il Esma hakikati) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahman’ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler.
39. İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsm!
206 40. Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık!
O gün kişi, ellerinin (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden de şöyle der “Keşke toprak olsaydım!”