Sabah Akşam Okunacak Dualar

By | 29 Mart 2014

dualarSabah Akşam Okunacak Dualar Nelerdir? Her daim sabah ve akşam hangi duaları okumalıyız? İşte her gün akşam sabah okunacak dualar.
Bu bahiste asıl olan Allah Teâlâ’nın şu sözleridir: “Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbını hamd ile teşbih et.”  “Akşam üstü ve sabah Rabbını hamd ile teşbih e(.”<212)’ “Rabbını gönülden ue korkarak, içinden hafif bir sesle sabah akşam an ve zikret.”(213) “Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek O’na yalvaranları kovma.” “Allah’ın yüksek tutulmasına ue içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde, bazı adamlar, sabah akşam O’nu teşbih eder”<215) ve “Doğrusu biz, akşam üstü ve gün doğuşu onunla beraber teşbih eden dağlan, kuşlan da toplu halde onun buyruğu altına vermiştik.”)

Şeddâd ibn-i Evs radıyallahu anh’den rivayetimize göre, Rasulül-lah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İstiğfarın seyyidi (en büyüğü) şudur:

Allahümme ente rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü ebûü leke bini’metike aley-ye, ve ebûü bizenbî fağfirlî feinnehu lâ yağfirüz-zünübe illa ente, cüzü bike min şerri mâ sana’tü.

[Allahım! Sen Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben kulunum. Yapabildikçe ben, ahdin ve va’din üzerinde-yim. Bana olan ni’metlerini itiraf ediyorum ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni affet. Şüphesiz ki günahları ancak sen affedersin. Yaptığım işlerin kötüsünden sana sığınırım] (Kişi) akşamladığı zaman bunu söyler ve (o gece) ölürse cennete girer. Sabahladığı zaman söyler ve (o gün) ölürse cennete girer.”(217)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim sabahladığı ve akşamladığı vakitlerde yüz defa: Sübhanallahi ve bihamdihi derse hiçbir kimse, kendisi kadar veya ondan fazla bunu söylemedikçe kıyamet gününe ondan daha faziletli bir amel getirmez.”*218) Ebu Davud’un rivayetinde:
Sübhanallahil azıym ve bihamdihi diye geçer.
Abdullah ibn-i Hubeyb radıyallahu anh’den şöyle dediğini rivayet ettik: “Bize namaz kıldırması için yağmurlu ve oldukça karanlık bir gece çıkarak Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelmek istedik. Yanına vardığımızda bana:
– Söyle, dedi. Bir şey söylemedim. Yine:
– Söyle, dedi. Bir şey söylemedim. Tekrar:
– Söyle, dedi.
– Ya Rasulallah! Ne söyleyeceğim? dedim.
– Akşamladığın ve sabahladığın vakitlerde üç defa (İhlâs, Felâk ve Nâs) sûrelerini oku. Bu sana her şeyden kâfidir.”*219)
Ebu Hüreyre, radıyallahu anh’den rivayetimize göre, “Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, sabahladığı zaman şöyle söylerdi:
Allahümme bike asbahnâ vebike emseynâ vebike nahyâ vebike nemûtü ve İleyken nüşûr.
[Allahım! Senin (kudretin ve fazlın) ile sabahladık ve seninle akşamladık. Seninle diriliriz ve seninle ölürüz. Dönüş sanadır.] Ve akşamladığı zaman da şöyle derdi:

* * ‘
Allahümme bike emseynâ vebike nahyâ vebike nemûtü ve ileyken nüşûr.
[Allahım! Seninle akşamladık. Seninle diriliriz ve seninle ölürüz. Dönüş sanadır.
Ebu Hüreyre, radıyallahu anh’den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, seferde iken seher olunca şöyle derdi:
Semia sâmiun bihamdillâhi ve husni belâihi aleynâ rabbena sa-ahibnâ ve efzıl aleynâ âizen billahi minen nâr.
[Duyan, Allah’ın hamdini ve üzerimizdeki denemesinin güzelliğini duysun. Rabbimiz! Bizimle beraber ol ve bize iyilik et. Ateşten, Allah’a sığınıyoruz.]!221)
Abdullah ibn-i Mes’ud radıyallahu anh’den rivayetimize göre, “Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, akşamladığı zaman şöyle derdi:

Emseynâ ve emsel mülkü lillâhi velhamdülllahi lâ ilahe illallahü vahdehu lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü vehüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fi hâzihilleyleti ve hayra mâ ba’deha ve eûzü bike min şerri mâ fi hâzihilleyleti ve şerri mâ ba’de-ha, Rabbi eûzü bike minel keseli vel heremi vesûil kiberi eûzü bike min azâbin finnâri ve azâbin fil gabri.
[Akşamladık, mülk de Allah’ın olarak akşamladı. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’dan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi yoktur. Mülk Onundur, hamd Onadır ve O her şeye muktedirdir. Allahım! Senden bu gece içindekilerin hayrını ve ondan sonrakilerin hayrını isterim. Bu gece içindekilerin şerrinden ve ondan sonrakilerin şerrinden sana sığınırım. Rabbim, Tembellikten, çok yaşlılıktan ve ihtiyarlığın fena halinden sana sığınırım. Ateşteki azabdan ve kabirdeki azabdan sana sığınırım] Sabahladığı zaman da yine bunu söylerdi. Ancak:
Asbahnâ ve asbahal mülkü Iillâh. [Sabahladık ve mülk de Allah’ın olarak sabahladı] der ve duayı sabaha göre söylerdi.”* )
Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayetimize göre, “Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve:
– Ya Rasulallah! Dün gece beni sokan akrepten neler çektim dedi. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, ona şöyle buyurdu: