Türkçe Hatim ve Mevlid-i Şerif Duası

By | 28 Kasım 2017

 

Doğum ve vefat gibi cemiyetlerimizde, evlatlarımızın ya da Ramazan Ayında yaptığımız hatimlerin sonunda okunan içerisinde pek çok salavat ve hayırlı dua barındıran  Türkçe Hatim ve Mevlid-i Şerif Duasını sizlerle paylaşıyoruz.

Rabbim tüm hatmi şerifleri ve dualarımızı kabul etsin. Amin.

Ellerimizi semaya kaldırıp dua edebiliriz: Bismillâhirrahmanirrahim

İlahı hamdini sözümüze serme ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk. Sen var ettin. Varlığından haberdar ettin.

Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayctine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Sapıtma bizi, doğruya yönelt. Hakikati öğret.

Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiğini, yaret bize hep verdiklerini.

Sevdir Habibi’ni, kâinata sevdirdin. Sevdin de hil’ati risalei giydirdin. Makaranı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Serveri asfiya kıldın. Hatemi Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tehiyyatü ikram, her türlü ihtiram Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.), O’nun Âl’ine ve Ashabına olsun Ya Rabbi!

Ya Rab! “El hamdü lillahi rabbil alemin” fermanındaki ezelden ebede kadar bütün olmuş ve olacak hamdü senalarla, alemlerin yegane yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah’ım! Zat-ı ecelli alana elimizi açtık. “Er rahmanirrahIm” O Rahman ve Rahim olan ismi şeritlerini anarak. “Maliki yevmid-dIn” ceza gününün yegane sahibi olduğuna inandık ve Kadir-i mutlak olduğuna güvendik, gazabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.

Ellerimizi semaya değil, sarayı la makama açtık. “İyyake na’büdü ve iyyake nestein” niyazımızla söz verdik, bütün varlığımızla sana döndük bağlandık, kulluğumuz, ibadetlerimizi ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz, bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimizde senden yardım bekliyoruz.

“İhdinessıratal müstekim” niyazımızda sana sığındık hidayetmi bekleriz. “Sıratallezin en’amte aleyhim” beyanınla bizlere tarif ve ihsan buyurduğun Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam’ın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın çokluğuna bakmayarak yolunun pervanesi olduk, boş çevirme, lütfeyle ya Rabbi! “Gayril mağdübi aleyhim veleddallin” kelamınla bütün delalet ve isyandan sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi!

“Amin” niyazımızla duamızın kabulünü yalvarıyoruz lütfunla, kabul eyle ya Rabbi! . Ya Rabbi! Şu anda senin medhü sena için kalem tutan eller seni tesbih ikrara gelen diller hürmetine, gelekleri nüra melek. Sürura, alemleri huzura kavuşturan o mübarek veladeti Muhammedi hürmetine dergahı izzetine uzanan, bargahı meddi azametin açılan mümin eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan halis gönüller hürmetin·e,· Allah Allah diyerek mübarek ismini anan safi diller hürmetine.

Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nuruna ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız bütün ümmeti Muhammed’e lütfeyle ya Rabbi! Ey istediğini istediğine veren ve istediğin vakit ne taç giydirir, kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senin, saltanat senindir, istediğine verir, istediğinden alırsın, istediğini alçaltır, istediğini yüceltirsin, sen her şeye kadirsin!.

Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuzu kattın, gönül odamıza iman nurunu yaktın. İşte bu nüru imanla huzurunda toplandık, kabulümüzü bekliyoruz, kabul eyle ya Rabbi!

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelamın Kur’an-ı Kerim’i okuduk ve dinledik ve mevlidi Peygamberin kıraat eyledik. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, Habibin Muhammed Mustafa’ya salatü selam yolladık dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi!

Okunun Kur’an-ı Kerim’i, Mevlid-i Hatimi Şerif-i ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi!

Okunun Kur’an-ı Azimüşşanı ve Mevlid-i Şerifi, getirilen salatü selamlarımızı tazimatü tekrimatlarımızı,

Esteizü billah, Fetekabbeleha Rabbüha bikabülin hasenin, ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi!

Hasıl olan sevabı, iki cihan güneşi. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, bundan bin üç yüz küsur sene evvel, “Hıra” dağında tek başına “La ilahe illallah, Muhammedürresullallah” davasını açmak suretiyle cihanı kaplamış olan zulmet perdesini parçalayıp be şeriyyeti zulmetten nüra çıkaran, insanlık aleminin reisi, kainatın Efendisi bi’setin hatimesi, insü cinnin Nebisi ve Allahü Zülcelal’in sevgilisi, kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran, “El cennetü tahte ıkdami ümmühati cennet” Cennet annelerin ayakları altında, buyurarak, annelik hakkının büyüklüğünü beyan eden, günde beş vakit “Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve resulü ” diye ismi şeritlerini anılan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa allallahü Teala aleyhi vesellem Efendimizin ravza-i mübareklerine hediye eyledik şu anda haberdar eyle ya Rabbi!

Ruhu Muhammed Mustafa aleyhisselam’ı, amin  diyen bu müslümanlardan hoşnut ve razı eyle ya Rabbi!

Amin, diyen bu müslüman kardeşlerimizi ve cümle, dünya ve ahirette Hz. Muhammed aleyhisselamdan ayırma ya Rabbi!

Dünya aleminde ziyaretiyle, Uyku aleminde gül cemalinin müşahedesiyle, ahiret aleminde şefaatı uzmasıyla cümlemize ve cümle geçmişlerimize ikram eyle ya Rabbi!

Hatmi şeriften. mevlid-i şeriften hasıl olan sevabı, ilk peygamber Hz. Adern aleyhisselam ile son Peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam’a kadar gelip geçen bütün Peygamber Efendilerimizin mübarek, aziz ruhu şeritlerine hediye eyledik ikram ey ya Rabbi!

Sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinin , ehl-i beytinin , bütün Ashab-ı Kiramın ve onlara tabi olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Bütün evliyaların, meşayihi kiramın, üstadlarımızm ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi!

İsimleri unutulmuş, resilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da teltif eyle ya Rabbi!

Vel alel husus: Okunan Mevlid-i şeriften Kur-‘an-ı Kerim’den getirilen salatü selamlardan, yapılan hayrü hasanattan hasıl olan, sevabı mevlid sahibinin bütün geçmişlerini “Duacının eline, okuması için isim listesi verilmiştir. Burada, isimleri falan … falan … diye okur” ruhlarına hediye eyledik kabul eyle ya Rabbi!

Kabirlerini Kur’an-ı Azimmüşşan’ın nuriyle cennet eyle Ya Rabbi! Kabirlerini pür nur, makamlarını ‘cennet eyle Ya Rabbi! Hasbel başer içlerinde kabir azabına dücar olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakim ve Mevlid-i Peygamberi hürmetine afvü mağfiret eyle ya Rabbi!

Ve bahusus, uzaktan ve yakından tesrif edip amin diyen bu cemaati müsliminin, dünyadan ahirete göçen, ana-baba, evladü İyal, akrabaü taallukatından ve Bil cümle ehli imanın ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi! Kabirlerini Kur’an-ı Kerim’in nuriyle pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi!

Bu meclisi mübarekeyi cümlemiz hakkında, bai-si rahmet ve sebeb-i mağfiret ve dühülü cennet eyle ya Rabbi! Ya Erhamerrahimin hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle, na murad olanları ber murad eyle, na şad olan ümmeti Muhammedi en kısa zamanda handanü şadan ey le ya Rabbi!

Din-i Mübin-i İslamı, nusreti ilahiyerıle teyid ve beşeriyyeti nur-i iman ile tenvir eyle ya Rabbi!

Ehl-i Islamı daima aziz ve mensur, düşmanlarımı zelil ve makhur eyle ya Rabbi! Görünür, görünmez belalardan, güç yetmez, tak at yetişmez, akla hayale gelmez, musibetlerden cümlemizi lütfunla esirge ve muhafaza ey le ya Rabbi! Kahraman ordumuzu karada, denizde, havada daima mansuru muzaffer eyle ya Rabbi!

Düşmanlarını zelil ve. makhur eyle ya Rabbi!

Yurdumuzu ve bilcümle islam ülkelerini, her türlü afetlerden, musibetlerden masün ve mahfuz eyle ya Rabbi!

Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi!

Ömrümüzü hitama erince cümlemize iman selameti nasibeyle ya Rabbi!

Arkamızda bıraktığımız sevdalarımızı, iman ile vatan millet, dinü şeriat, Allah, Peygamber için ça-lışan hayırlı haIef olmalarını ihsan ile lütfeyle ya Rabbi!

Ciğer pare yavrularımızı imandan sonra küfre salma, merhamet eyle ya Rabbi! .

Ahir ve akibetimizi hayreyle ya Rabbi! Amin diyen müslüman kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi!

Esselatü vessclamü aleyke ya Resulallah! Essa-Iatü vesselamu aleyke ya Habıballah! Esselatü vesselamü aleyke ya seyyidel evvelina vel ahirin.

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıilin ve selarnür, alel mürselin vel hamdüliIlahi rabbi! alemin, el Fatiha.