Vakıa Suresi Fazileti

By | 13 Aralık 2013

duaVakıa Suresi Fazileti Nedir? Vakıa Suresi Fazileti Hakkında Bilgiler. Vakıa Suresi Okumanın Faziletleri Nelerdir?

Bismillâhirrahmânirrahıym

İzâ vekaatil vâkıah (1) Leyse li vak’atihâ kâzibeh (2) Hâfıdatün râfiah (3) İzâ ruccetil ardu raccâ (4) Ve büssetil cibâlü bessâ (5) Fe kânet hebâen münbessâ (6) Ve küntüm ezvâcen selâseh (7) Fe eshâbül meymeneti mâ eshâbül meymeneh (8) Ve eshâbül meş’emeti mâ eshâbül meş’emeh (9) Ves sâbikûnes sâbikûn (10) Ülâikel mukarrabûn (11) Fî cennâtin neıym (12) Sülletün minel evveliyn (13) Ve kaliylün minel âhıriyn (14) Alâ sürurin mevdûneh (15) Müttekiiyne aleyhâ mütekâbiliyn (16) Yatûfu aleyhim vildânün muhalledûn (17) Bi ekvâbin ve ebâriyka ve ke’sin min meıyn (18) Lâ yüsaddeûne anhâ ve lâ yünzifûn (19) Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûn (20) Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn (21) Ve hûrun lyn (22) Ke emsâlil lü’lüil meknûn (23) Cezâen bi mâ kânû ya’melûn (24) Lâ yesmeûne fıyhâ lağven velâ te’siymâ (25) İllâ kıylen selâmen selâma (26) Ve ashâbül yemiyni mâ ashâbül yemîn (27) Fî sidrin mahdûd (28) Ve talhın mendûd (29) Ve zillin memdûd (30) Ve mâin meskûb (31) Ve fâkihetin kesîrah (32) Lâ maktûatin ve lâ memnûah (33) Ve füruşin merfûah (34) İnnâ enşe’nâhünne inşââ (35) Fe cealnâhünne ebkârâ (36) Uruben etrâbâ (37) Li eshâbil yemiyn (38) Sülletün minel evvelin (39) Ve sülletün minel âhıriyn (40) Ve eshâbüş şimali mâ eshâbüş şimal (41) Fî semûmin ve hamiym (42) Ve zillin min yahmûm (43) Lâ bâridin ve lâ keriym (44) İnnehümkânû kable zâlike mütrafîn (45) Ve kânû yüsırrûne alel Iıınsil azıym (46) Ve kânû yekûlûne e izâ rnitnâ ve künnâ türâben ve ızâmen e innâ le meb’ûsûn (47) Eve âbâünel evvelün (48) Kul innel evveliyne vel âhıriyn (49) Le mecmûûne ilâ miykâti yevmin ma’lûm (50) Sümme inneküm eyyühed dâllûnel mükezzibûn (51) Le âkilûne min seçerin min zekkûm (52) Fe mâliûne minhel bütün (53) Fe şâribûne aleyhi minel hamîm (54) Fe şâribûne şurbel hiynı (55) Hazâ nüzulünüm yevmed dîn (56) Nahnü halaknâküm felev Iâ tüsaddikûn (57) E fe raeytüm mâ tümnûn (58) E entüm tahlükûnehû em nahnül hâlikûn (59) Nahnü kaddernâ beynekümül mevte ve mâ nahnü bi mesbûkıyn (60) Ala en nübeddile emsâleküm ve nünşieküm fî mâ lâ ta’lemûn (61) Ve lekad alimtümün neş’etel ûlâ felev lâ tezekkerûn (62) E fe raeytüm mâ tahrusûn (63) E entüm tezraûnehû em nahnüz zâriûn (64) Lev neşâü le cealnâhü hutâmen fezaltüm tefekkehûn (65) İnnâ le muğramûn (66) Bel nahnü mahrumun (67) E feraeytümül mâellezî teşrabûn (68) E entüm enzeltümûhü minel müzni em nahnül münzilûn (69) Lev neşâü cealnâhü ücâcen fe levlâ teşkürûn (70) E feraeytünıün nâralletî tûrûn (71) E entüm enşe’tüm şeceratehâ em nahnül münşiûn (72) Nahnü cealnâhâ tezkiraten ve metâan Iil mukviyn (73) Fe sebbıh bismi rabbikel azıym (74) Fe lâ uksimü bi mevâkıın nücûm (75) Ve innehû le kasemün lev ta’Iemûne azıym (76) İnnehû le kur’ânün keriym (77) Fî kitabin meknûn (78) Lâ yemessühû illel ınutahherûn (79) Tenziylün min rabbil âlemiyn (80) E fe bi hâzel hadiysi entüm müdhinûn (81) Ve tec’alûne rizkaküm enneküm tükezzibûn (82) Fe levlâ izâ belağatil hulkûmileyhi min küm ve lâkin lâ tübsırûn (85) Fe lev lâ in küntüm gayra medîniyn (86) Terciûnehâ in küntüm sâdikıyn (87) Fe emmâ in kâne minel mukarrabiyn (88) Fe ravhün ve rayhânün ve cennetü neıym (89) Ve emmâ in kâne min ashâbil yemiyn (90) Fe selâmün leke min eshâbil yemiyn (91) Ve emmâ in kâne minel mükezzibiyned dâlliyn (92) Fe nüzulün min hamîm (93) Ve tasliyetü cehıym (94) İnne hazâ le hüve hakkul yakıyn (95) Fe sebbih bismi rabbikel azıym (96)