Çalışmanın Karşılığını Alma Ve Tembellikten Kurtulma Duaları

By | 23 Haziran 2022

❖ Ve men erâdel âhırate ve seâ lehâ sa’yehâ ve huvem u’minun fe ulâike kâne sa’yuhum meşkûrâ(meşkûran).
“Kim de âhireti ister ve bir m üm in olarak âhiret için ona yaraşır, bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir.” (îsrâ; 19)
♦> Ve enneke lâ tazmeu fîh â ve lâ tadhâ. “Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın.,,,, (Tâhâ; 119)
♦♦♦ Ve allemnâhu san’ate lebûsin lekum li tuhsınekummin be’sikum ,fe hel entum şâkirûn(şâkirûne).
“Ona sizin için zırh yapm ayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz?” (Enbiyâ; 80)
❖ Ve li suleym âner rıha âsıfeten tecrî bi em rihî ilâl ardılletî bâraknâ fih â ve kunnâ bi külli şey’itı âlim in(âlimîtıe).“Süleyman’ın emrine de onun isteğine göre, içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgârı verdik. Biz her şeyi biliriz.” (Enbiyâ; 81)
♦> Fe men y a ’mel mines sâlihâti ve huve m u’m inunfelâ kufrâne li sa’yihi, ve innâ lehu kâtibûn(kâtibûne).
“Bu durumda her kim m üm in olarak dünya ve âhiret için yararlı işler yaparsa çabası asla inkâr edilmez, biz onu yazmaktayız.” (Enbiyâ; 94)
♦> İnnallâhe indehu ilmus sâati, ve yunezzilul gayse, veya ’lemu mâ f il erhâmi, ve mâ tedri nefsunm âzâ teksibu gaden, ve mâtedri nefsun bieyyi ardın tem ût(tem ûtu), innallâhe alîmun habîr(habirun).
“Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah’ın katindadır; O, yağmuru yağdırmakta; rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez; hiç kimse nerede öleceğini bilemez; ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.” (Lokmân; 34)
♦> E hum yaksim ûne rahmete rabbike, nahnu kasetnnâ beynehum maişetehum fil hayâtid dünyâ ve rafa’nâ ba’dahum fevka ba’dın deracâtin li yettehıze ba’duhum ba’dan suhriyyâ(suhriyyen), ve rahmetu rabbike hayrun mimmâ yecmaûn(yecmaûne).
“Rabbirıirı rahmetini paylaştırmak onlara mı düşm üş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır(Zuhruf; 32)
❖ Men am ile sâlihan fe li nefsihî, ve men esâe fealeyhâ sum m e ilâ rabbikum turceûn(turceûne).
“İyi işler yapan kendisi için yapmıştır, kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir; sonra rabbinize döndürüleceksiniz ” (Câsiye; 15)
♦♦♦ Fe lâ tehinû ve ted’û Hâs selmi ve entumul a’levne vallâhu meakum ve len yetirakum a’mâlekum. “Siz üstün durumda iken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın! Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir.” (Muhammed; 35)