Tag Archives: asure günü duasi

Aşure Günü Duası

Aşure Günü Duası Arapçası : Allâhumme mâ amiltü min amelin fî hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhu velem terdahu ve lem tennehu, ve hamilte annî ve afev- te ba’de kudretike alâ ukûbeti ve daavtenî ilettevbeti ba’de cür’etî alâ ma’siyetike. Allâhumme innî estağfirüke minhu fağfirhu lî, vemâ amiltü fîhâ mimmâ terdahu ve vaadtenî aleyhissevâbu, fe takabbelhu minnî, velâ takta’ recâi… Read More »