Tag Archives: düşmanına karşı okunacak dua

Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua

Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müs takîmâ, Ve mennasru illâ min indillâhil Azîzil-Hakîm, Vallâhu yüeyyidu binasrihi men yeşâu, Ve kâne hakkan aleynâ nasrul mü’minine, Feftah beynî ve beynehüm fethâ, Vec’al lî min ledünke sultânen nasîrâ, Kâle Rabbinsurnî bimâ kezzebûn. Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua… Read More »

Düşmana Karşı Okunacak Dua

Düşmana Karşı Okunacak Dua Arapça : Seyühzemul cem’u ve yuvellûned-dubur, belissâatu mev’iduhum vessâatu edhâ ve emerru, Allâhumme encizni mâ va’adtenî, Allâhumme âti mâ va’adtenî, Innâ fetahnâ leke fethan mübînâ, liyağfire leke’llâhu mâ takad- deme min zenbike ve mâ taahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstakîmâ ve yensurake’llâhu nasren azîzâ, Nasrun minallâhi ve fethun karîb,… Read More »

Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua

Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua Arapçası: Allâhumme münzilel kitâbi serîal hisâbi, ihzimil ahzâbe, Allâhummehzimhum ve zelzilhum. Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua Türkçe : “Ey Allah’ım, kitabı inzal eden (indiren) ve hesabı çabuk olan Halik’ım. Düşmanları perişanlığa uğrat. Ey Allah’ım, onları perişan et, kuvvetlerini ve maneviyatlarını sıfıra indir.” Savaşta düşmanın perişan olması, en istenen hallerden birisidir.… Read More »