Düşmana Karşı Okunacak Dua

By | 05 Mayıs 2014

duaDüşmana Karşı Okunacak Dua Arapça : Seyühzemul cem’u ve yuvellûned-dubur, belissâatu mev’iduhum vessâatu edhâ ve emerru,

Allâhumme encizni mâ va’adtenî, Allâhumme âti mâ va’adtenî, Innâ fetahnâ leke fethan mübînâ, liyağfire leke’llâhu mâ takad- deme min zenbike ve mâ taahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstakîmâ ve yensurake’llâhu nasren azîzâ,
Nasrun minallâhi ve fethun karîb, ve beşşiril mü’minîn.

Düşmana Karşı Okunacak Dua Türkçe Manası Anlamı : ‘Yakında o (düşman) cemaat (Bedir’de) dağılıp arkalarını çevirecekler. Hayır, (Bedir’den sonra) onların buluşma yerleri kıyamettir. Kıyamet azabı ise bundan daha şiddetlidir.”

“Allah’ım, bana vaat ettiğini yerine getir. Allah’ım, vaat ettiğini bana ver.”
“Muhakkak biz sana muazzam ve aşikâr bir fetih ve zafer verdik. Bununla Allah, evvelki ve sonraki günahını bağışlayacak, hakkında nimetini de tamamlayacak, seni doğru yola götürecek, sana şanlı şerefli bir yardım (nusret) verecektir.”

“Allah tarafından bir yardım, yakın zamanda da bir fetih ve muzafferiyettir. Bunları müminlere müjdele.”
Yukarıdaki ayetler muharebe (savaş) zamanında okunan ayetlerdir. Çünkü Bedir Muharebesi’nde ve diğer muharebelerde bunlar tatbik edilmiştir.
Peygamberimiz, Hz. Allah’tan yardım istemiş, Allah da vaat etti¬ği yardımı Hz. Peygamber’e ve seçkin ümmetine nasip kılmıştır.
Fetih Suresi’nde Peygamberim iz’in günahının bağışlandığı ifade edilmektedir; halbuki Peygamberim iz’in ne küçük ve ne de büyük bir günahı vuku bulmamıştır. Bu ise bir tevazu içindir ve Resûlullah’ın şanını yüceltmek içindir.

Bütün kâinat Onun hürmetiyle meydana gelen bir peygamberin günahı olur mu hiç? Bu asla olmuş değildir.
Harp (savaş) haddizatında bir minnet ve meşakkat (güçlük, zor-luk) kaynağıdır. Bunda muvaffak (başarılı) olmak için ne gerekiyorsa yapmak lazımdır.

Bir yandan teçhizat ve kuvvet hazırlamak, diğer taraftan düşmanı yıldırmak için gereken kuvveti hazırlamak lazımdır.
Ayrıca Allah’a sığınmak ve O’ndan yardım dilemek de gerekmektedir.