Tag Archives: iman duası ve anlamı

İmanı Muhafaza Duası

İmanı Muhafaza Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm Allâhumme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vatken-nez’i îmânenâ, velâ tusallit aleynâ men lâ yehâfüke velâ yerhamnâ. Ver- zuknâ hayreddünyâ vel-âhireti inneke alâ külli şey’in kadîr. İmanı Muhafaza Duası Türkçe :  “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.” Allah’ım bize, dinimize        imanımıza selamet ver. Bizi dünyada Ve ahrette hayırla rızık landır. Şüphesiz Senin gücün her şeye… Read More »

Nurlanma Duası

Nurlanma Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhummec’alnî nûren ve fî kalbî nüren ve fî aklî nûren ve fî sem’î nûren ve fî basarî nûren ve min fevkî nûren ve an yemini nûren ve an şimâlî nûren. Allâhumme zidnî nûren ve a’tınî nûren, vec’alnî nûren, yâ nûren binûri zâtimi ve sıfâtihi ve hubbi habîbihi ve sırrı kitâbihi bir hürmeti nûri… Read More »

İmanla Can Verme Duası

İmanla Can Verme Duası Arapça : Allâhumme innî es’elüke hayrel mes’eleti ve hayredduâi ve hayrennecâhi ve hayrel ameli hayressevâbi ve hayrel hayâti ve hayrel memâti ve ve sebitnî ve sakkil mevâzinî ve hakkik îmânî verfeğ derecetî ve takabbel salâtî vağfir hatîetî. ve es’elüked-derecâtil ulâ minel- cenneti, âmîn. (Allâhumme innî es’elüke fevâtıhel hayri ve havât،mehu ve cevâmiahu ve^evvelehu… Read More »

İman Duası

İman Duası Arapçası: BismillâhiRahmânirRahîm. La ilahe illallahul mevcudu bikülli zaman. La İlahe illallahul ma’budu bi külli mekan. La ilahe illallahul ma’rufü bi külli ihsan. la ilahe illallahul mezkuru bi külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fişe’nin. La ilahe illallahul emanül eman min zevalil iman ve min şerri’şşeytan. Ya kadimel ihsan ya ğafuru ya ğufranü bi… Read More »