Evliyaullah’ın Zikri

By | 21 Şubat 2015

Evliyaullah’ın Zikri

Aşağıdaki duayı her gün okuyanların Allah’ın izni ile günahlarının affolacağı, derecelerinin yükseltileceği, rızıklarının genişletileceği ve okuyana on haslet verileceği hususunda Gümüşhanevi hazretleri’nin tavsiyeleri vardır.
Bismillahirrahmanirrahim* La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyı ve yümıtü ve hüve hayyün la yemutü ye hüve ala külli şey’in kadir* La ilahe illallahül melikül hakkul mübiyn* Muhammedün resülüllahi sadikul va’dil emin* Sübhanellahi ve bi hamdihi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanel azıymi ve bi hamdih* Subbühun kuddüsün rabbün a ve rabbül melaiketi ver ruh* Estağfirullahel azıymellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumü ve etubü ileyhi ve es’elühüt tevbeh* Allahümme rahmeteke ercu fe la tekilnı ila nefsi tarfete aynin ve aslıh ,Ii şe’ni küllehü la ilahe illa ente* Allahümme la mania li ma a’tayte ve la mu’tıye li ma mena’te ve la radde li ma kadayte ve la yenfeu zel ceddi minkel ceddü* Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fit erdı ve la fis semai ve hüves semiy’ul aliym* Allahümme salli ala muhammedin ma dametis salevatü ve salli ala muhammedin ma dametil berekat* Ve salli ala cesedi muhammedin fi ecsad* Ve salli ala ruhı muhammedin fil ervah* Ve salli ala kabri muhammedin fil kubur* Ve salli ala türabi muhammedin fil etrab* Ve salli ala cemiy’ıl enbiyai vel mürselin* Vel hamdü lillahi rabbil alemin*