Kenzül Arş Duası

By | 27 Mayıs 2022

Bismillâhirrahmânirrahim*
Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn*
Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn*
Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelin*
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin*
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve
lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve
hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve alâ külli şey’in kadîr*
Ve bihî nesteıynü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*
Lâ ilâhe illallâhü şükran li nı’metih*
Lâ ilâhe illallâhü ıkrâran bi rubûbiyyetih*
Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih*
Eselükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı mîkâiyle aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfıle aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ kefîi azrâiyle aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte di’ıâehû aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşialeyke yârabb*
Ve bi hakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkı temâmi kelâmike aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ismâıylü fe necceytehû minez zebhı aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe radedte aleyhi besarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî dâvûdü fe cealtehû halîfeten fil erdi ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe ataytehül mülke fil erdi aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel ğammillezî kâne fîhi aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ıysebnü meryeme feahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetümraetü fir’avne fe rezaktehel cennete aleyke yârabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâiyle lemmâ câvezül bahra aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâalel mâi aleyke yâ rabb*
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fenecceytehû aleyke yâ rabb*
İnneke entel kerîmül kebîr* Hasbûnallâhü ve nı’mel vekîl*
Ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*
Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî
ve sahbihî ve sellem*