Kıyame Suresi Okunuşu

By | 23 Şubat 2014

duaKıyame Suresi Okunuşu ve Arapça Teleffuzunu Aşağıda Sizler İçin Hazırladık.

Bismillahirrahmanirrahim (l) Lâ uksimü biyevmilkıyâ-meti. (2) Ve lâ uksimü binnefsil-levvâmeti. (3)EyahsebüFinsânü ellen necme’a ‘ızâmehu. (4) Belâ kadiriyne ‘alâ en nüsevviye be-nânehu. (5) Bel yüriydül’insânü liyefcüre emâmehu. (6)Yes’elü eyyâne yevmülkıyâmeti. (7) Feiz-â berikalbasarü. (8) Ve hasefelka-merü. (9) Ve cümi’aşşemsü velka-merü. (lO) Yekûlül’insânü yevme-izin eynelmeferrü. (ll) Kellâ lâ vezere. (12) Ilâ rabbike yevmeizi¬nilmüstekarrü. (13) Yünebbe-ül’insânü yevmeizin bimâ kad-deme ve ahhare. (14) Belil’insânü ‘alâ nefsihî basıyretün. (15) Ve lev elkâ ma’âziyrehu. (16) Lâ tü-harrik bihî lisâneke lita’cele bi-hî. (17) İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur’anehu. (18)Feizâ kare’nâhü fettebı’ kur’ânehu. (19)Sümme inne ‘aleynâ beyânehu. (20)Kella bel tühıbbûnel’âcilete. (21)Ve te-zerûnel’âhırete. (22)Vücûhün yevmeizin nâdıretün. (23)Ilâ rabbihâ nâzıretün. (24)Ve vücû-hün yevmeizin basirettin. (25)Te-zunnü en yüf ale bihâ fâkıretün. (26)Kellâ izâ beleğatitterâkıye. (27)Ve kıyle men rakın. (28)Ve zanne ennehülfirâku. (29)Veltef-fetissâku bissâkı. (30) İlâ rabbi-ke yevmeizinilmesâku. (31) Felâ saddeka ve lâ salla. (32) Ve lâkin kezzebe ve tevellâ. (33) Sümme zehebe ilha ehlihî yetemettâ. (34) Evlâ leke feevlâ. (35) Sümme evlâ leke feevlâ. (36) Eyahse-bül’insânü en yütreke süden. (37) Elem yekû nütfeten min me-niyyin yümnâ. (38) Sümme kâne ‘âlakaten fehalaka fesevvâ. (39) Fece’ale minhüzzevceynizzekere vel’ünsâ. (40) Eleyse zâlike bika-dirin ‘alâ en yühyiyelmevtâ.