Surelerin Fazilet Ve Faydaları

By | 19 Haziran 2022

Bakara suresi: Her kim onu evinde geceleyin okursa üç gün o eve şeytan girmez. Kim de onu evinde gündüzün okursa o eve üç gün, şeytan girmez. Vefat eden biri defnedilirken kabrinin başında 1 kere okunursa mevtanın kabri aydınlık olur Allahın izniyle. Ali imran: Borçtan kurtulmak için ve zenginlik için üç kez okunur Maide suresi: Her türlü sıkıntıyı def etmek için 7 kez okunur. Nisa suresi: Akrabalar arasındaki sıkıntıları gidermek
için okunur. Enam suresi: Önemli hacetler için 4 kere okunur. Araf suresi: İki dünya saadeti için okunur. Enfal suresi: Zindandan iftiradan ve musibetten kurtulmak için yedi defa okunur. Tevbe suresi: Her türlü Şerden kurtulmak için 7 defa okunur. Yazılıp bir yere asılsa hırsız girmez.
Yunus suresi: Yazılması muska edilmesi veyahut suyunun içilmesi düşmanlara galebe içindir. Hud suresi: Zalimlerden intikam, selamete çıkmak
için üç kere okunur. Yusuf suresi: İzzet, saadet ve devlet erkanında yer bulmak için okunur. Rad suresi: Düşmanın uzak olması için okunur.
İbrahim suresi: Güzel ahlak için 10 kere okunur. Hicr suresi: Ticarette başarılı olmak için üç kere okunur. Nahl suresi: Fitne ve fesadın defi için 10 kere okunur İsra suresi: Korkulardan kurtulmak için okunur.Dili tutulanların konuşması için misk, zağferan ile yazılıp içilse
şifadır. Kehf suresi: Her türlü fitne ve musibetten emin olmak için okunur. Meryem suresi: Kırk bir defa okunsa zararlardan kurtulur. Taha suresi: 21 defa okuyanın kader kısmeti açılır. Cuma geceleri okumaya devam eden kişinin nasibi çabuk açılır. Allah hayırlı bi kısmet nasip eder. Enbiya suresi: Keder hüzünlü zamanlarında okunsa musibet isabet etmez. Hac suresi: Mahşer ve ahiret korkusundan emin olmak için okunur. Müminun suresi:Kötü hallerin ıslahı için devamlı okunur. Göğüs dalak karın illetlerinde yedi defa okunur ve suyu içilir Nur suresi: Vesveseden kurtulmak için yakin ve imanı kamil elde etmek için okunur. Furkan suresi: Kahır ve düşmanlıklardan korunmak için okunur. Kasas suresi: Azaptan ve esaretten kurtulmak için okunur. Ankebut suresi: Şuuru kapalı olanlar için okunur. Rum suresi: Harpte galebe ve zafer elde etmek için okunur. Lokman suresi: İç hastalıkları için yedi defa okunur. Secde suresi: Yazılıp bir şişe içine konsa o ev her türlü afetten emin olur. Şuara suresi: Zarardan muhafaza için okunur. Ahzap suresi: Nasip kısmet ve bereket için yedi kere okunur. Yasin suresi: Yetmiş defa okumak her muradın halli içindir. Fatır suresi: Cin şerrinden korunmak okunur. Saffat suresi: Bereket ve rızık için okunur. Halk içinde aziz ve muhterem olmak için okunur Sad suresi: Zararlı hayvanların şerrinden emin olmak için okunur Mümin suresi:Şerli insanların şerrinden emin olmak için yedi kere okunur Fussilet suresi: Seferde her türlü zahmetten emin olmak için okunur Şura suresi: Düşmanına galebe için okunur. Zuhruf suresi: Her murat için yedi kere okunur. Duhan suresi: Her murat için üç kere okunur Casiye suresi: İftira ve haset edenlerin şerrinden emin olmak için okunur Ahkaf suresi: Cin, sihir şerrinden emin olmak için okunur Muhammed (s.a.v) suresi:Sıkıntıları def etmek ve saadet için okunur. Fetih suresi: Her işin halline her muradın husulüne 7,19 veya 33 kere okunur. Hucurat suresi: Her türlü hastalıkların defi için yedi kere okunur Kaf suresi: Cuma geceleri ahiret saadeti için okunur Kamer suresi. Zalimlerin şerrinden emin olmak için yetmiş kere okunur Zariyat suresi: Rahat yaşam için yetmiş kere okunur Tur suresi: Garip musibetler ve illetlerden emin olmak için okunur Necm suresi: Her murat için yirmi bir kere okunur Rahman suresi: Zihin açıklığı olması için 70 kere
okunur. Vakıa suresi: Rızık ve bereket için 41 kere okunur Hadid suresi: Gamdan halas ve daima şen olmak için 75 kere okunur Mücadele suresi: Bir avuç toprağa üç kere okuyup düşmana serpse muzaffer olunur Haşr suresi: Kırk gün kırk defa her türlü murat için okuyanın muradı hasıl olur.
Mümtehine suresi: Borçtan kurtulmak ve haramdan muhafaza için okunur Saf suresi: Aile bireylerinin iyi olması için 70 kere okunur
Cuma suresi: Evlenmeyi arzu ettiği kişinin kendisine nasip olması için 18 kere okunur. Munafikun suresi: Yalandan hatadan nifaktan kurtulmak
şerre hedef olmamak için yedi kere okunur. Talak suresi: Eşlerin iyi geçinmesi ve (evlilik) için üç kere okunur Tahrim suresi: Düşmanı dosta çevirmek için 21 kere okunur Mülk suresi: 41 kere okunsa her beladan ve her zarardan kurtulur Nun suresi: Hacet için Şerden sıyanet(korunma) için ve (zorluklara güç yetirmek) için 70 kere okunur Hakka suresi: Ahiret saadeti için 71 kere okunur Mearic suresi: Muzaffer olmak için 180 kere okunur
Nuh suresi: Düşmanı kahr için 1001 kere okunur Cin suresi: Göz, sara, sıtma ve evham için 7 kere okunur Müddesir suresi: 40 defa okusa gaybdan ve hiç um madığı yerden rızıklanır ve şerefi artar. Kıyamet suresi: Hesabı kolaylaştırmak ve ahiret saadeti için cuma geceleri okunur İnsan suresi: İnsani duyguların artması için yetmiş kere okunur. Mürselat suresi: Yedi kere okuyan göz hastalığına müpatela olmaz. Nebe suresi: Dünyevi ve Uhrevi saadete nail olmak iç n ikindi namazlarından sonra okunur. Naziat suresi: Güzel akibet ve hayırlı ölüm için her gece okunur.
Abese suresi: Kıyamet gününü görmüş gibi manevi yükselişe kavuşmak için yedi kere okunur. Tekvir suresi: Müşkilatın halli için okunur.. İnfitar suresi: Her muradına nail olmak için okunur. Mutaffifin suresi: Ağlayan çocuğu susturmak ve sakinleşmesi için okunur. İnşikak suresi:Kolay doğum için okunur. Buruc suresi: Fitne, gammaz düşman, hased edenin şerrinden kurtulmak için 7 kere okunur. Tarık suresi:Şeytanm şerrinden kurtulmak için üç kere okunur. Ala suresi: Seferden selametle dönmek için okunur. Gaşiye suresi: Vücuttaki her türlü sıkıntı için üç gün yedişer kere okunur.
Fecir suresi: Belaların defi için yedi kere okunur. Beled suresi: Kolay hesap için yedi kere okunur . Şems suresi: Güneş doğarken 41 kere okusa ömründe her beladan kurtulur. Leyi suresi: Zengin olmak için 108 kere okunur. Duha suresi: Feraha çıkmak isteğine nail olmak için
her gün okunur. İnşirah suresi: Göğüs ağrılarında ve güzel geçim için her gün okunur. Tin suresi: Kötü ahlaktan kurtulmak için günde yedi kere okunur. İnsanı kamil olmak için okunur. Kadir suresi: Her zorluğun kolaylaşması için 21 kere okunur. Zilzal suresi: 40 bin kere okusa düşmanı ıslah olur selamete erişir. Adiyat suresi: Göz ve nazardan korunmak için üç kere okunur. Karia suresi: Her işinin düzgün gitmesi için yüz kere okunur
Tekasür suresi: Dünyevi ve Uhrevi musibetlerin defi için günde üç kere okunur Asr suresi: Dahili hastalıklara yazılıp suyu içilse ve yetmiş kere okunsa tesirlidir. Hümeze suresi: İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur Fil suresi: Akşam ile yatsı arasında bin kere okusa her
türlü muradına nail olur. Kureyş suresi: Zengin olmak ve güzel ahlaka nail olmak musibetten ve zarardan kurtulmak için 7 kere okunur Maun suresi: Kırk bir kere okusa Rasulullah s.a.v Efendimizi rüyasında görür. Kevser suresi: Bin defa okuyan muradına erer ve Efendimizi s.a.v rüyasında görür.
Kafirun suresi: Sabah namazlarının sünnetinin birinde fatihadan sonra bu sureyi diğerinde İhlas suresini okuyanlar saadete ererler. Nasr suresi: Bu sureyi bin kere okuyanın her muradı nasip olur. Tebbet suresi: Düşmanı helak için bin kere okunur. İhlas suresi: İmanı kamile erişmek için ve kul hakkından kurtulmak için günde yüz kere okunur. Her hastalıkta okumak gerekir. 10 bin kere okuyan her muradına nail olur.
Felak ve Nas sureleri: İsteğini niyet ettikten sonra yedi kere okunur. Sihirden kurtulmak için ipe yüz düğüm yapıp bu surelerden her birini okudukça bir bir üfürse sihir yok olur gider. Vesveseye müptela olanlar sabah akşam üç kere okusa evhamdan kurtulur. Cin ve insan şerrinden emin olur.