Tehlil Hakkında Çeşitli Dualar

By | 22 Aralık 2014

cropped-dua.jpgTehlil Hakkında Çeşitli Dualar :  (Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.)

“Bir ve benzeri bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O’nundur, hamd ve sena O’na layıktır. O, her şeye gücü yetendir.”

Bunu sabah akşam okuyana bir takım köle azad etmiş kadar sevap verileceği vaat edilmektedir. Bundan başka amel defterine yüz sevap ilave edilecek ve yine günah defterinden yüz kadar günah silinecektir. Bu duayı okuyan insana Şeytan kolay kolay yaklaşamaz. Çünkü bu dua ona manevi bir kale olur. Onu ölünceye kadar korur. Bundan başka daha birçok faydalar sağlayacak olan bu tehlil, bizim için gayet kolay okunabilen bir duadır. O kadar ki, ihlâsla okunması ve karşılığında iyi niyetle mükafat beklenmesi lazımdır. Peygamberim iz’den yapılan bir rivayete göre, sabah on, akşam on defa bu tehlil getirilirse, Hz. İsmail’in neslinden dört kimseyi azad etmiş gibi sevap alacaktır. Bununla ilgili daha birçok hadis-i şerifler vardır. Bütün bunları ayrı ayrı sıralamamıza imkânımız yoktur.
(Lâ ilâhe illallah.)

“Allah’tan başka ilah yoktur.”

Bu mübarek kelimeyi getirmek ve bilhassa ihlâsla okumak, bü¬yük sevap kazandırıcıdır. Hazreti Enes’in (r.a.) Peygamberimizden rivayet ettiğine göre, Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu:

“Allah’ın büyüklüğü hakkı için Mevlâ buyurur ki: Muhakkak Ben, bir Allah’ım ki, yerlerde ve göklerde ibadet edeceklerin ibadetine layık ve müstahak başka bir Allah yoktur. Ancak Rabbiniz Benim. Bu nedenle, Beni bir bilip Bana ibadet edin. Sizden bir kimse, kadın veya erkek “Lâ ilâhe illallah, Muhammed ün Resûlullah” derse ve hemen Bana gelir ise, dünyanın belalarından ve ahret azaplarından kurtulur.”
Kelime-i Tevhit insanlar için manevi bir kaledir. Buyruluyor ki: Kim bir yola giderken, Kelime-i Tevhidi altı defa ön tarafına, altı defa arkasına, altı defa sağ tarafına ve yine altı defa sol tarafına okur ve üfürürse, kendisini kale içerisine almış olur ve her çeşit musibetlerden kurtulmuş olur.

Hz. Abdurrahman İbn-i Avf’tan (r.a.) rivayet edilen hadiste, Hz. Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Erkek ve kadın, kim ki beş vakit namazının arasında “Lâ ilâhe illallah, Muhammed ün Resûlullah” derse, o kimse için Cehennem’in yedi kapısı kapanır, yani kapıların üzerine bir kilit vurulur. Cennet’in sekiz kapısının üzerine de bir anahtar konur ve o kimse için Cennet’in kapıları açılır. O kimse Cennet’in istediği herhangi bir kapısından içeri girebilir. ”

Hz. Ebu’d-Derdâ’nın (r.a.) Peygamberimizden rivayet ettiği hadisi şerifte şöyle buyruluyor:

“Müminlerden bir kimse günde yüz kere “Lâ ilâhe illallah, Muhammed ün Resûlullah” zikrine devam ederse, Allah o kulunu, yüzünü Ay’ın on dördü gibi parlattığı halde kıyamette haşreder (diriltir). O kim¬senin ameli hiçbir kimsede olmaz olur. Ancak yüz defadan fazla okuyanlar bu ikramdan daha fazla alabilirler.”

Yine buyuruluyor ki: “Bir kimse tam bir itikatla ve ihlâsla bin defa “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah” derse, Allah ne isterse ona ihsan edecek ve ona hiçbir güçlük göstermeyecektir. ”  İmam-ı Kastalâni şöyle der:

“Bir kimse sabahleyin bin defa Kelime-i Tevhit okursa, Cenabı-ı Hak lütuf ve kereminden ona rızık kapılarını açar ve bütün işlerini kolaylaştırır. Akşam uyku uyumadan evvel yüz defa yahut bin defa Kelime-i Tevhide devam ederse, o kimsenin ruhu yüce arşın altında secdeye kapanır ve Cenabı-ı Hak o kimsenin ruhaniyetini kuvvetlendirir. Eğer Güneş doğarken bin kere Kelime-i Tevhit okursa, o kişinin kalbinde nefsi emarenin kuvveti zayıflar.”
Bütün âlimler ve hikmet ehli şunda ittifak etmişlerdir ki, bir kimse bin defa Kelime-i Tevhit getirirse, Yüce Allah onu bütün bela ve musibetlerden emin kılar ve düşman şerrinden muhafaza eder. Ayrıca düşmanın hasedinden de Mevla o kimseyi korur.

Görülüyor ki, ihlas üzerine Kelime-i Tevhid okuyan kimseye Mevlâ büyük mükafatlar vaad eylemektedir. Yeter ki insan bu mübarek kelimeye devam etsin ve gereken kazançlara kavuşmuş olsun.

Şu husus dikkatten kaçırılmamalıdır:

Harbe giden asker, yol boyu “Lâ ilâhe illallah, Muhammed ün Resûlullah” zikrine devam ederse, Hz. Allah o kulunu muzaffer kılacak ve düşmana galip edecektir. Nitekim asker zafer sağlayınca ve bilhassa düşman üzerine hücuma kalkarken “Allah, Allah” sedaları ile düşmanın üzerine yürümektedir. İşte bu his bundan gelmektedir. Düşman karşısında asker metanetini koruyacak, bütün gereken silahları ve kuvvetleri kullanacak, bununla beraber hücuma kalkarken “Lâ ilâhe illallah” veya “Allah Allah” sedalarıyla hücuma kalkacak ve inşallah muvaffak olacaktır. Hiç şüphe yoktur ki Hz. Allah, bu gibi kullarını düşmanları üzerine galip kılacağını vaat etmiştir.

Sahabelerden bazısı buyurdular ki: “Kim ki yetmiş bin Kelime-i Tevhit yapar veya cemaat la birlikte yaparsa yani zikrederse, veya başkaları onun hakkında zikretsin, o kimse Cehennem’den uzak olur. Ayrıca süratle muradı yerine getirilir, düşmanına galip gelir, aynı zamanda onların şerlerinden de kurtulur.”

Yine Ashabı-ı Kiram tarafından anlatılır ki: “Kim ki seksen beş bin defa Kelime-i Tevhit okur veya kendisi için okutursa veya okuyan cemaat la beraber okursa, kalbinde iman sağlamlaşır ve sabit kalır.”

Hülasa: Lâ ilâhe illallah, terazinin bir kefesine konsa, diğer ameller başka bir kefeye konsa, Kelime-i Tevhidin sevabı daha ağır geleceği anlatılmaktadır. Hz. Musa’ya Cenab-ı Hak tarafından bu Kelime-i Tevhid-i getirmesi emredilmiştir, ilave olarak da, bu Kelime-i Tevhid’in sevabının yedi kat yerlerden ve yedi kat göklerden daha ağır geleceği müjdesi de verilmiştir.

Bir başka ifade ile: Lâ ilâhe illallah, Cennet’in anahtarıdır. Bunun için Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Kelime-i Tevhid’i çok getiriniz. ” buyurmuştur.

Lâ ilâhe illallah’a devam eden bir kimse, ne mezarda, ne arasatta ve ne de kabrinde garip kalmayacak ve onun manevi nuru ile yolunu aydınlatacak ve yolculuğuna emin bir şekilde devam edecektir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.