Abdest Duaları

By | 04 Aralık 2013

duaAbdest Duaları Hangileridir? Abdeste başlamadan önce ve abdest alırken hangi duaları etmek makbuldür? İşte bu sorualarınızın cevabı;

Abdestin başında besmele çekmek sünnet, her organı yıkarken besmele çekmek ise abdestin âdâbındandır. Abdest aldıktan sonra Hz. Peygamber(s.a.v.)’e salat u selâm getirmek sünnettir. Kelime-i şehâdet ve duâ mendup olup, Müslim, Ebû Dâvûd ve İbni Mâce’nin Hz. Ömer (r.a.)’dan rivayet ettikleri şu hadis-i şerife dayanır: “Sizden biri, abdest alır ve abdestini eksiksiz olarak tamamlar sonra da Allah’tan başka ilâh olmadığına, O’nun ortağının bulunmadığına, tek ilâh olduğuna şehadet ederim ve yine şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve rasûlüdür” diyecek olursa, şüphesiz ona cennetin sekiz kapısı açılır, hangisinden dilerse ondan girer.” Hadis kitaplarından derlediğimiz duanın tamamı şöyledir. (Bu duâ abdestten sonra okunur): “Eşhedu en lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Ve eşhedu enne muhammeden abduhû ve rasûluh. Allâhummec’alnî mine’t-tevvâbine vec’alnî mine’l-mutatahhirîn. Subhânekallâhumme ve bihamdik. Eşhedu en lâ ilahe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Ve sallallâhu ve selleme ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed.” Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına, O’nun ortağının bulunmadığına, tek ilâh olduğuna şehadet ederim. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Rasûlü’dür. Allah’ım! Beni çok tevbe edenlerden, çokça temizlenenlerden kıl. Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Allah’ım! Sana hamd ederim. Senden başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ederim. Senden af diler, sana tevbe ederim. Allah’ım! Muhammed’e (s.a.v.) ve onun aile halkına salât u selâm eyle. İmam Nevevî’nin belirttiğine göre abdest alınırken, azaların yıkanması esnasında okunan dualar hadis-i şeriflere dayanmaz. Abdest esnasında okunan bu dualar, Seleften nakledilmiş ve okunmaları güzel görülmüştür. Bu duaların okunması müstehaptır.