Beyyine Suresinin Fazileti

By | 06 Şubat 2014

duaBeyyine Suresinin Fazileti Pek çoktur. Özellikle Efendimiz (s.a.v) den Beyyine Suresinin Faziletiyle İlgili Aşağıda ki Rivayetler Yapılmıştır.

Beyyine Suresi : 

Bismillâhirrahmâniırahıym.

Lem yekünillezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikiyne münfekkiyne hattâ te’tiyehümül beyyineh. Rasûlün minellâhi yetlû suhufen mütahherah. Fiyhâ kütübün kayyımdı. Ve mâ teferrakallezîne ütül kitabe illâ min ba’di mâ câethümül beyyineh. Ve mâ ümirû illâ li ya’büdullâhe muhlisıyne lehüd dîne hunefâe ve yükıymüs salâte ve yü’tüz zekâte ve zâlike diynül kayyimeh.

İnnellezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikiyne fi nâri cehenneme hâlidiyne fîhâ, ülâike hüm şerrul beriyyeh. İnnellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti ülâike hüm hayrul beriyyeh. Cezâühüm inde rabbihim cennâtü adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidiyne fiyhâ ebedâ, radıyallâhü anhüm ve radû anh, zâlike li men haşiye rabbeh.

Beyyine Suresi Manası :

Onlara hak ve batılı ayıran peygamber geldiği halde bile ehli kitaptan küfredenler (müşrikler), küfürlerinden ayrılmazlar. O Muhammed bir Resuldür ki, pak ve açık sahifeler kıraat eder. O sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır. Ehli kitap ancak kendilerine Resul geldikten sonra ihtilaf edipayrıldılar. Halbuki ibadet etmekle, namazlarını kılmak ve zekatlarını vermekle emrolundular.

İşte doğru din bu İslam dinidir. Ehli kitaptan küfredenler ile müşrikler, orada ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar yaratılanların en şerlileridir. İman edip ameli salih işleyenlere gelince, hiç şüphe yok ki onlar da yaratılanların en hayırlısıdır. Onların Rabbileri nezdindeki mükafatları, orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan ve onlar da Allah’tan razı oldular. İşte bu saadet Rab binden korkanlara mahsustur.

Beyyine Suresinin Fazileti :

Bu sure-i edilenin fazilet ve esrarı hakkında Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri buyurdular ki:

“Eğer insanlar “lem yekün”ün içindekini bilmiş olsalardı, ehli ve malı terk ederlerdi de onun içindeki hikmetleri (ilahi sırları) öğrenirlerdi.”

Huzaa kabilesinden birisi: “Onu okuyana ne kadar ecir verilir, yâ Resulellah?” dedi.

Resulü Ekrem: “Bu sureyi ebediyyen münafıklar okumaz ve kalbinde Allah’ın vahdaniyyeti hakkında şüphe olan kul da hiç okumaz. Allah’a kasem ederim ki, muhakkak bu sureyi melaike-i mukarrabîn, yer ve semalar yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa Allah Teala ona dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”

Yine Sevgili Peygamberimiz bu sure hakkında buyuruyorlar ki:

“Muhakkak Allah Teala “Lem yekün”ü okuyan kulunu işitir de şöyle buyurur: Kuluma müjde veririm, izzetime edalıma yemin ederim ki, ey kulum seni, dünya ve ahiret halleri içerisinde ebediyyen unutmayacağım ve seni, sen razı olana kadar cennete yerleştireceğim.”

Sarılık ve verem hastalığının şifası için:

Sanlık hastalığına yakalananların ve veremli kimselerin en kısa zamanda sağlığa kavuşması için Beyyine suresi yazılıp, sağlam ve teiniz bir şey ile muhafaza edildikten sonra, hastanın boynuna takılır. Bundan sonra hasta, Cenabı Hakk’ın izni ile şifaya kavuşur.Bu sureyi okumaya devam edenler kamil insanların makamına ererler..