Rükûda, Rükûdan Kalkışta, Secdede, İki Secde Arasındaki Oturuşta Yapılacak Dualar

By | 13 Aralık 2022

Huzeyfe (radıyallahu a n h fd en rivayet edildiğine göre o, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellemfi rükûya varınca üç kere
“Subhane Rabbiyel Azim (Çok büyük olan Rabbimi teşbih ederim)” Secde edince üç kere “Subhane Rabbiyel A ’la (Çok yüce olan Rabbimi teşbih ederim)” derken işitmiştir.8s Ali (radıyallahu anh) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’İn namazı hakkında rivayette bulunarak şöyle demiştir: “Rükû edince Allah’ım sana rüku ettim. Yalnız sana teslim oldum ve yalnız sana iman ettim. Kulağım, gözüm, iliğim, kem iğim ve
sinirlerim sana saygı duyarak korktu’ der başını rükûdan kaldırınca da Allah, kendisine ham d edeni işitmiştir. (Allah’ım)
sana göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin dolusunca ve bundan öte, dilediğin şeyler dolusunca hamd olsun’ der secde
edince de Allah ’ım, sana secde ettim ancak sana iman ettim ve yalnız sana teslim oldum. Yüzüm, onu yaratan ve şekillendirene, ona kulak ve göz yerleştirene secde etti. Yaratanların en güzeli olan Allah, ne yücedir’ derdi.86 Aİşe (radıyallahu anh) dedi kİ: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve
sellem) rükû ve secdesinde “A llah’ım, seni hamdinle teşbih ederim, Allah ’ım beni bağışla” sözlerini çokça söylerdi. Bu şekilde Kuran’m emrini yerine getiriyordu.8? Aİşe (radıyallahu anh) Allah (Subhanehu ve Tealaf mn ŞU emrini kastediyordu: “Rabbini ham d ile teşbih et ve O ’ndan bağışlanma dile! Şüphesiz O, tevbeleri çokça kabul edendir.” (Nasr, 3)sellem) rükû ve secdesinde şöyle derdi: “Meleklerin ve Cibril’in rabbi, bütün eksiklik ve kusurlardan münezzeh ve pek yücedir.”İbn Abbas (radıyallahu anhuma) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Dikkat edin! Ben rükû ve secdede Kur’an okumaktan nehyolundum. Rükûda Rabb’i yüceltin, secdede ise dua etmeye gayret edin. Çünkü secde, duanızın kabulü için en uygun makamdır A vf b. Malik (radıyallahu anh) dedi kİ: “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber namaza kalktım. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namaza durup Bakara Suresini okumaya başladı. Rahmet ayetlerinden birine geldiğinde durup, dilekte
bulundu. Azap ayetine geldiğinde de durup Allah’a sığındı. Sonra, kıyamı kadar rükû edip rükûsunda “Kahr ve Kuvvet,izzet ve saltanat, büyüklük ve azamet sahibini teşbih ederim ” dedi. Sonra, bu sözleri secdesinde de söyledi.^0 Ebu Hureyre (radıyallahu anh) dedi kİ: Rasulullah (sallallahu
aleyhi ve sellem) başını rükûdan kaldırınca “Allah, kendisine hamd edeni işitm iştir” der sonra ayakta iken “Rabbena ve
lekel-ham d (Rabbimiz, sana ham dolsun)” derdi. Bir lafızda “Rabbena lek e’l- ham d” Diğer bir lafızda ise “Allahumm e Rabbena ve lek e’l-ham d” şeklindedir.9‘ Ebu Said el-Hudri (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) rükûdan başını kaldırınca şöyle derdi:“Allah ’ım, Rabbimiz! Gökler, yer ve arasında olanlar adedince bundan öte, senin dilediğin şeyler dolusunca hamd sanadır. Ey övgü ve yüceltilm eye en layık olan! Kulun söylediklerinin en doğrusu ki biz senin kulunuz, şu sözleridir: “Allah ’ım! Senin verdiğine mani olacak, senin engellediğini verebilecek ve verdiğin hükm ü değiştirebilecek yoktur. Zenginlere zenginlikleri Senin yanında fayda vernıez.”’Rifaa b. Rafî (radıyallahu anh) dedi ki: Bir gün Rasulullah
(sallallahu aleyhi ve sellem)’nin arkasında namaz kılıyordum. Başını
rükûdan kaldırınca “Allah kendisine ham d edeni işitti” dedi.
Arkasındakilerden biri “Rabbimiz sana, güzel, m übarek ve
çokça ham d olsun” dedi.
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazı bitirince “Konuşan
kimdi?” diye sordu. Adam “Ben” dedi. Rasulullah (sallallahu
aleyhi ve sellem) “Otuzdan fazla meleğin, onu ilk önce yazabilmek
için yarıştıklarını gördüm”93buyurdu. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kulun,
Rabbine en yakın olduğu hal, secde halidir. Secdede duayı
çoğaltın! ”94

Category: En Güzel Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.