Tag Archives: namazdan sonra allah’a dua etmek

Namazın Arkasında Okunacak Dua

Namazın Arkasında Okunacak Dua Arapçası : Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, ves- salâtü vesselâmü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allâhumme Rabbenâ yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve rükûenâ ve sücûdenâ ve ku’ûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tazarruatinâ ve temmim taksirâtinâ… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapçası :  İnnî veccehtü vechiyelillezî fataressemâvâti vel ardi hanîfen vemâ ene minel müşrikîn. Namazdan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ben yüzümü halis olarak, yerleri ve gökleri yaratan Allah’a çevirdim, ben müşriklerden değilim.” Namazdan sonra okunacak duanın da gayesi, kılınan namazın boşa gitmemesi, feyzinin bizlere tesir etmesine matuftur. Çünkü peygamberimiz bu hususta birçok… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça Okunuşu : “Allâhumme innî es’eluke mine’l-hayri kullihî ‘âcilihî ve âcilihî mâ ‘alimtuminhu ve mâ lem aİem. Ve e’ûzu bike mine’ş-şerri kullihî âcilihî ve ‘âcilihî mâ ‘alimtuminhu ve mâ lem a’lem. Ve es’eluke’l-cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve ‘amelin ve es’eluke min hayri mâ seeleke ‘ abduke ve ra-sûluke muhammedun… Read More »