Namazın Arkasında Okunacak Dua

By | 11 Ekim 2014

sifali-dualarNamazın Arkasında Okunacak Dua Arapçası : Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, ves- salâtü vesselâmü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Allâhumme Rabbenâ yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve rükûenâ ve sücûdenâ ve ku’ûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tazarruatinâ ve temmim taksirâtinâ velâ tadrib bihâ vücûhenâ yâ Mevlânâ.
Allâhumme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vaktennez’i îmânenâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhamunâ verzuknâ hayred- dünyâ vel-âhireti inneke âlâ külli şey’in kadîr. Yâ muhavvilel havli vel ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâli.
Allâhumme inneke afuvvun, tühibbül afve fa’fü annâ yâ hafiyyel eltâfi neccinâ mimmâ nehâf.
Allâhumme’rzuknâ hifzel mürselîne ve ilhâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bikeremike yâ Ekremel-Ekremîne ve birahmetike yâ Erha- merrâhimîn.
Allâhumme innâ nes’elüke fikhen fîddîni ve ziyâdeten fîl ilmi ve kifâyeten fîrrızki ve sıhhaten fîl bedeni ve tevbeten kablel mevti ve: âhaten indel mevti ve âkibeten fîddünyâ vel-âhireti.
Allâhumme Rabbenâ âtinâ fîd-dünyâ haseneten ve fîl-âhireti ha- seneten ve kınâ azâbennâr.
Allâhumme Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.
Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi Rabbil âlemîn.

Namazın Arkasında Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Bütün Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Sonuç, Allah’tan korkanlarındır. Salât ve selam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz’in üzerine olsun, Onun ailesinin ve ashabının üzerine de olsun.”

“Rabbimiz, namazımızı, orucumuzu, kıyamımızı, okuduğumuzu, rükumuzu, secdelerimizi, oturuşumuzu, tahiyyatımızı, tesbihimizi, tehlilimizi, yalvarışlarımızı kabul buyur Allah’ım.”
“Bizim noksanlıklarımızı tamamla, yaptığımız ibadetlerimizi yüzümüze çarpma Rabbimiz.”
“Allah’ım, bizi, dinimizi koru, böleceğimiz anda bizi imandan mahrum kılma, merhametsizleri bize musallat eyleme.”

“Dünya ve ahiret hususunda bize hayır İhsan et. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin.”
“Ey hep halleri döndüren Rabbimiz, bizim halimizi en güzel hale döndür.”
“Allah’ım, Sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle.”
“Ey gizli lütuflar sahibi, bizi korktuklarımızdan emin kıl. Ey Allah’ım, bize kereminle, rahmetinle peygamberlerin muhafazasını, peygamberlerin ilhamını ve velilerin anlayışını İhsan eyle,”

“Allah’ım, biz Senden dinde ince anlayış, çok ilim, yeterli rızk ve beden sağlığı istiyor, ölmeden önce tövbe nasip etmeni, rahat bir ölüm ile dünya ve ahiret işlerinin hayırlı sonuçlarını diliyoruz.”

“Allah’ım, ey Rabbimiz; bize dünya ve ahirette iyilik ver, ateşin azabından bizleri koru.”
“Allah’ım, beni, ana babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla Rabbim.”

“İzzet sahibi Rabbin, o kâfirlerin vasfettiklerinden münezzihtir, yücedir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”